ไฟล์ บรรยายในการอบรมเพิ่มวิทยฐานะ ครู คศ.3


ผู้อำนวยการ สพท.น่านเขต 1   1. วิชาชีพครู    2.  ความรับผิดชอบในวิชาชีพ1    3. จรรยาบรรณวิชาชีพ1   4.  วินัย1   5.  สรุป1
ดร.โสภณ นุ่มทอง   1. พรบครู2547ใหม่    2. มาตรฐานตำแหน่งครู    3. มาตรฐานตำแหน่งผู้บริหาร   4. มาตรฐานวิทยฐานะครู   5. มาตรฐานวิทยฐานะผู้บริหาร
   6. หลักเกณฑ์วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ   7. หลักเกณฑ์วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ   8. หลักเกณฑ์รองผอ ชำนาญการพิเศษ
   9. หลักเกณฑ์ผอ ชำนาญการพิเศษ    10. การประเมินด้านที่ 1   11. การประเมินด้านที่2 สายงานการสอน    12. การประเมินด้านที่ 2 สายงานบริหาร
  13. การประเมินด้านที่3การสอน    14. การประเมินด้านที่ 3 สายงานบริหาร
ผอ.ศักดิ์ดา พูลสุข    1. การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน11-1-51
นางลมัย จันทร์ต๊ะยอด    1. การทำผลงานทางวิชาการ(ทั้งหมด)    2.  รายงานผลการปฏิบัติงาน
นายสมเกียรติ รัตนวิทูรย    1. การเขียนรายงาน   2. การพัฒนานวัตกรรม  3. ประเภทนวัตกรรม  4. ประสิทธิภาพนวัตกรรม1   5. มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ