Home      |      E-mail     |    
 ผู้บริหารระดับสูง::
 

 เรื่องน่ารู้::

 เว็บไซค์อื่น ::
สมศ.
สสวท.
ห้องสมุดความรู้
school net
คุณครูดอทคอม
สำนักงาน กพ.
กรมสรรพากร
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ข่าว กบข.
เว็บไซค์ไทย
 
 บริการ::
 ::Search www by::Google

 

ความเป็นมา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 43 ได้บัญญัติ
สิทธิ และเสรีภาพด้านการศึกษาของปวงชนชาวไทยไว้ว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิ
ิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า สิบสองปีที่รัฐ
จะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และในบท
เฉพาะกาลมาตรา335(3)ได้กำหนดให้รัฐจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่าสิบสองปี ภายในเวลาห้าปี หลังจากรัฐธรรมนูญประกาศใช้
ดังนั้น รัฐจะต้องดำเนินการตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ และต้องเตรียมการ
ให้พร้อมที่จะจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี อย่างทั่วถึงมีคุณภาพ โดยไม่
เก็บค่าใช้จ่าย

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542
ซึ่งถือเป็นกฎหมายการศึกษาฉบับแรกของไทยที่กำหนดแนวทาง การจัดการ
ศึกษาพื้นฐานให้แก่ประชาชนชาวไทยให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ กล่าวคือ
มาตรา 10 ระบุว่า การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน
ในการรับการศึกษา ขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี ต้องจัดให้ทั่วถึงและ
มีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย

เพื่อเป็นการตอบสนองตามเจตนารมณ์
์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และ
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ประกอบกับ พรบ.ระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2546 ตั้งสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้น ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดศึกษาดังกล่าว
ต้องยุบมารวมกัน หน่วยงานดังกล่าว คือ สำนักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแห่งชาติ กรมสามัญศึกษา และกรมวิชาการ
 
 

 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1 ถนนสุมนเทวราช ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์.054-710-029,771-637,711-328 โทรสาร.054-710211
e-mail-ednan1@emisc.moe.go.th  Best view in 800x600 [17-08-2548 11:38:10