นายอัศรายุทธ ศรีใจอินทร์

ประวัติส่วนตัว

  นายอัศรายุทธ   ศรีใจอินทร์
  เบอร์โทรศัพท์ 0848031296

ประวัติการศึกษา           

   ปริญญาเอก   (ค.ด.) การบริหารการศึกษา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน


   
-  ปี 2523 ครู 1 ระดับ 1 โรงเรียนบ้านสันกลาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
    -  ปี 2539 ครูใหญ่โรงเรียนบ้านกิ่วกอก สปอ.แม่จริม
    -  ปี 2546 ผู้อำนวยการโรงเรียนนาซาว อ.เมือง จ.น่าน
    -  ปี 2552 รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 5
    -  ปี 2556 รองผู้อำนวยการ สพป.น่าน เขต 2

    -  ปี 2561 รองผู้อำนวยการ สพป.น่าน เขต 1                                                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1 เลขที่ 114 หมู่ 6 บ้านพญาวัด ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์.054-710-029,771-637,711-328 โทรสาร.054-710253
E-mail-ednan1@ednan1.go.th