ว่าที่พันตรีสุรเดช รอดจินดา

                   ประวัติส่วนตัว

                   ชื่อ - สกุล               ว่าที่พันตรีสุรเดช รอดจินดา
                   วัน เดือน ปีเกิด        13 ธันวาคม  2503
                   เบอร์โทรศัพท์         0898523526
                   วุฒิการศึกษา           ป.ก.ศ.สูง พลศึกษาเชียงใหม่
                                               กศ.บ. พลศึกษา มศว.พิษณุโลก
                                               ศษ.บ.การบริหารการศึกษา มสธ.
                                               ศษ.ม. การบริหารการศึกษา มสธ.
                                               น.บ. มสธ.

                   ประวัติการทำงาน
                                             2526   อาจารย์ 1 โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ 4 อ.สังคม                                                       จ.หนองคาย
                                             2533   อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านหนองเรือ อ.พล จ.ขอนแก่น
                                             2534   ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอนาหมื่น จ.น่าน 
                                             2537   ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอสันติสุข จ.น่าน 
                                             2538   ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอแม่จริม จ.น่าน 
                                             2540   ศึกษาธิการอำเภอเบญจลักษ์ จ.ศรีษะเกษ
                                             2540   ศึกษาธิการอำเภอเชียงม่วน จ.พะเยา
                                             2545   ศึกษาธิการอำเภอสันติสุข จ.น่าน
                                             2547   ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 2
                                             2549   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 2
                                             2551   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1


                   คติประจำใจ
                                        "การเป็นผู้นำที่ดีได้ ต้องเป็นผู้ตามที่ดีมาก่อน"


                                                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1 เลขที่ 114 หมู่ 6 บ้านพญาวัด ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์.054-710-029,771-637,711-328 โทรสาร.054-710253
E-mail-ednan1@ednan1.go.th