นายนิวัฒน์   ไชยเลิศ

ประวัติส่วนตัว

  นายนิวัฒน์    ไชยเลิศ
  วัน เดือน ปีเกิด 26 มีนาคม  2506
  ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 106 หมู่ 2 ต.น้ำแก่น  อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
  เบอร์โทรศัพท์ 0897596889 บ้าน 054683267

ประวัติการศึกษา           

   ปริญญาโท   การบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประวัติการทำงาน


   
-  ครูระดับ 2 โรงเรียนชุมชนบ้านภูเงิน สปอ.กันทรลักษ์ สปจ.ศรีษะเกษ
    -  ศึกษานิเทศก์ สปอ.นาหมื่น สปจ.น่าน
    -  ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอสองแคว สันติสุข
    -  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง อ.บ้านหลวง จ.น่าน
    -  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1                                                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1 เลขที่ 114 หมู่ 6 บ้านพญาวัด ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์.054-710-029,771-637,711-328 โทรสาร.054-710253
E-mail-ednan1@ednan1.go.th