เกณฑ์ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555 สพป.น่าน เขต 1

1. กลุ่มการศึกษาปฐมวัย

2. กลุ่มสาระภาษาไท

3. กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

4. กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

5. กลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษา

6. กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

7. กลุ่มสาระศิลปศึกษา นาฎศิลป์ ดนตรี

8. กลุ่มสาระเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ กอท.

9. การงานอาชีพ

10. สาระภาษาต่างประเทศ

11.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

12.. กลุ่มจัดการศึกษาพิเศษและเรียนร่วม

13. หุ่นยนต

14. นักบินน้อย

15.กิจกรรมท้องถิ่น (แข่งขันเฉพาะระดับเขตพื้นที่) รอเชียงใหม่แจ้ง

********************************************************

แบบฟอร์มตารางสรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555 (ระดับกลุ่มโรงเรียน)

ให้พิมพ์ตามแบบฟอร์มนี้ แล้วส่งเป็นเอกสารฉบับ จริง 1 ชุด และเป็นFile - Excel ส่ง email มาที่ wan4182@hotmail.co.th