กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

>>> คู่มือการปฏิบัติงาน

>>> มาตรฐานการปฏิบัติงาน

 

ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
เอกสาร
นางบุษบา  ศรีวิชัยอินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่ม ดาวน์โหลดเอกสาร
นายพิพัฒน์  หมื่นเป็ง พนักงานธุรการ ส ๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
นางสาวศุภางศ์  รชตวงศ์ชัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดเอกสาร

essay writer