สารสนเทศปี 2555
 
ชื่อโรงเรียน สถานที่ตั้ง ผู้บริหารโรงเรียน เบอร์โทรศัพท์ (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย..2555) (PDF) (Excel)  
ชื่อโรงเรียน สถานที่ตั้ง ของโรงเรียน (PDF) (Excel)  
จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา  
จำนวนโรงเรียนจำแนกตามขนาด 7 ขนาด (PDF) (Excel)  
จำนวนโรงเรียนในสังกัดและนอกสังกัด ปี 2555 (PDF) (Excel)  
จำนวนนักเรียนแยกชาย-หญิง-ห้องเรียนภาคเรียนที่ 1 (10 มิ.ย 2555)  
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับที่เปิดสอน  
โรงเรียนขนาดเล็กมีจำนวนนักเรียน ตั้งแต่ 1 - 120 คน (รายโรงเรียน ) (สรุปจำนวนโรงเรียน)  
โรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ(ขยายโอกาส)  56 โรงเรียน  
สถิติจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น 2551-2555  

งานข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 1
โทร.054711328, E-mail : niuy30@hotmail.com