สารสนเทศปี 2554
 
ประกาศผลคะแนน Nt และ Onet ปีการศึกษา 2554 ป.6 และ ม.3 (ป. 6 ) ( ม. 3) ( ป 3 ) (เปรียบเทียม ปี 53 กับ ปี 54)  
ชื่อโรงเรียน สถานที่ตั้ง ผู้บริหารโรงเรียน เบอร์โทรศัพท์ 1  
จำนวนโรงเรียนในสังกัด และนอกสังกัด สพป.น่าน 1  
จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา  
จำนวนโรงเรียนจำแนกตามขนาด 7 ขนาด  
จำนวนนักเรียนแยกชาย-หญิง-ห้องเรียนภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2  
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนเบอร์โทรศัพท์ผู้บริหารและจำนวนนักเรียน , จำนวนคร  
โรงเรียนขนาดเล็ก จำนวนนักเรียน 1 - 120 คน  
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 55 โรงเรียน  
สารสนเทศปี 2553
 
ชื่อโรงเรียน/ผู้บริหารโรงเรียน/ที่อยู่โรงเรียน   
ชื่อโรงเรียน/ผู้บริหารโรงเรียน/เบอร์โทรศัทท์   
จำนวนนักเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  
จำนวนนักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
จำนวนโรงเรียนในสังกัด และนอกสังกัด สพท.น่าน 1   
จำนวนโรงเรียนจำแนกตามขนาด 7 ขนาด  
   จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา  
จำนวนโรงเรียนจำแนกตามขนาด 3 ขนาด  
จำนวนนักเรียนประจำปี 2553  

 

จำนวนโรงเรียนในสังกัด และนอกสังกัด สพท.น่าน 1
จำนวนโรงเรียนจำแนกเป็น 3 ขนาด เล็ก กลาง ใหญ่
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 6
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับก่อนประถมศึกษา-ระดับมัธยมศึกษา
จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา
จำนวนครูจำแนกตามวุฒ
จำนวนห้องเรียนจำแนกเป็นรายอำเภอ
จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กรายอำเภอ
รายชื่อโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวนนักเรียน 1-120 คน
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 59 โรงเรียน
โรงเรียนสังกัดสามัญ(เดิม) 15 โรงเรียน
จำนวนนักเรียนจำแนกตามเพศชาย-หญิงรายโรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน จำนวนนักเรียน จำนวนครู เบอร์โทรโรงเรียน,ผู้บริหารโรงเรียน
งานข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 1
โทร.054711328, E-mail : niuy30@hotmail.com