โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
ที่ กลุ่มต่าง ๆ   7 กลุ่มงาน เบอร์โทรศัพท์(ตรง)    
  สพป.น่าน 1 บ้านพญาวัด      
1 หน้าห้องผอ.สพป.น่านเขต1 054-771637    
2 กลุ่มอำนวยการ 054-710029 โทรสาร 054710253
3 กลุ่มนโยบายและแผน      054-711328    
4 ห้อง ICT                    054-711328    
5 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 054-771638    
6 กลุ่มบริหารงานบุคคล    054-710254, 054774600    
7 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 054-771713, 054775626    
8 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 054-710145    
9 หน่วยตรวจสอบภายใน 054-771028    
10 งานนิติกร 054-771636    
ที่ ชื่อ  -สกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์บ้าน มือถือ
1 นายสมเร็จ  อุดแดง ผอ.สพป.น่าน เขต 1   093-1383487
2 นายนิวัฒน์  ไชยเลิศ รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 1 054-683267 089-7596889
3 ว่าที่พันตรีสุรเดช  รอดจินดา รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 1   089-8523526
4 นายอัศรายุทธ  ศรีใจอินทร์ รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 1   084-8031296
  กลุ่มอำนวยการ 054-710029     
1 นายสมคิด  กันบุญ นักจัดการงานทั่วไป 054-757232 087-3024896
2 น.ส.ทิพวภา  ทาอาจ นักจัดการงานทั่วไป   081-4724763
3 น.ส.ปารณีย์  ทาอาจ นักจัดการงานทั่วไป 054-710029 084-6732449
4 นายไพรสันต์  แก้วอ่อน เจ้าพนักงานธุรการ 054-793154 085-6150139
5 นางธนพรรณ  กุลาวาไชย เจ้าพนักงานธุรการ   086-9198637
6 นางกัญญา  พุทธวงค์ เจ้าพนักงานธุรการ  054-710440 086-9212637
7 นางพนิตพร  ไทนอ นักประชาสัมพันธ์ 054-774300 085-6144085,089-2204116
8 นายมานพ  เถรหมื่นไวย นักประชาสัมพันธ์ 054-710029 083-5795354
  ยาม      
1 นายจรัญ  ยาธะนะ อัตราจ้าง(ยาม)    084-9484933
2 นายวีรพัฒน์  ศรีเมือง อัตราจ้าง(ยาม)    089-5592812
  พนักงานขับรถ  สพป.น่าน      
1 นายเฉลียว  จองกว้าง พนักงานขับรถ  สพป.น่าน 054-774256 086-1867880
2 นายวัชรินทร์  ทะภูมินทร์ พนักงานขับรถ  สพป.น่าน 054-774976 089-8531854
3 นายสมัย    ศิริวงศ์ พนักงานขับรถ  สพป.น่าน 054-799691 081-0253304
4 นายกฤษฏ์ขนม์  ธัญกัญจณธรณ์ ช่างครุภัณฑ์ 3   093-1743545
5 นายเพ็ชร  วงค์คำ ช่างไม้ 4   087-1744719
6 นายอนุวัตร  หมื่นเป็ง ช่างไม้ 4   0875775868
         
  นักการภารโรง      
7 นายรัศมี  มานะกิจ พนักงานบริการ   089-9525039
8 นายวิทยา  ศรีเทพ พนักงานขับรถ  สพป.น่าน   089-2642194
9 นายเกรียงไกร จักริลา พนักงานบริการ   064-2472432
10 นายสังวาลย์ ยะหมื่น พนักงานบริการ   081-2883296
11 นางสมพร  จันทรพล แม่บ้าน   085-6260819
12 นายธวัช    พนักงานบริการ    
         
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ การเงิน 054-771713  , 054-775626    
1 นางชลฤดี  สวนนันท์ นักวิชาการเงินและบัญชี 054-771933 084-0459021
2 นางศิริพรรณ  ยารังษี นักวิชาการเงินและบัญชี 054-751453 081-9133753
3 นางเครือวัลย์  จิตร์ชัย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 054-771563 084-0471546
4 นางศรีเรือน  ประเทือง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี - 086-1798955
5 นางวราภรณ์  ศิริ นักวิชาการพัสดุ 054-711019 089-2630525
6 นางมุกดา  จองกว้าง เจ้าพนักงานพัสดุ 054-774236 089-9530766
7 นางเพียรจิต  แสนธิ เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด 054-774703 083-3185024
8 นางสมร  พันธจักร นักวิชาการศึกษา  054-752531 090-0521808
9 นางสุกัญญา   ต๊ะต๊ะ อัตราจ้าง    
10 นางสาวสุธาวี  สองสียนต์ อัตราจ้าง   096-6988855
  หน.กลุ่มนิเทศติดตาม/ประเมินผล 054-710145    
1 นายสุรชาติ  ภูผาผุย ศึกษานิเทศก์  054-775289 086-9235658
2 นางศิริรัตน์  แย้มศิลป์ ศึกษานิเทศก์  - 087-1851890
3 นางพรพรรณ  ณ ลำพูน ศึกษานิเทศก์  - 087-3000429
4 นายวันชัย  ภูผาคุณ ศึกษานิเทศก์    087-5219938, 085-5269938
5 นางวิพาภรณ์  พุฒิมา ศึกษานิเทศก์  054-781975 086-1823962
6 นายอนุชา  รัตนอุบล ศึกษานิเทศก์  054-740128 085-7174509
7 นายไชยยศ  คำสังวาลย์ ศึกษานิเทศก์    083-8611468,089-9993435
8 นายวัชรพงค์ โนทะนะ ศึกษานิเทศก์  054-763062 089-5616405
9 น.ส.กฤติยา  ขัติยะ ศึกษานิเทศก์    087-1833952
10 นางนรากร  เพ็งผ่อง ศึกษานิเทศก์    080-8603904
11 นายสุวิทย์  ผูกจิต ศึกษานิเทศก์    081-0204525
12 นายชาติชาย  ทนะขว้าง ศึกษานิเทศก์    089-5582257
13 นางดวงตา  รำลึก ศึกษานิเทศก์    086-1828403
14 นางลำเนาว์   ชัยคำ ศึกษานิเทศก์    084-3682028
15 นายจักรวรรดิ์   ญาณกรสกุล  ศึกษานิเทศก์    095-6753020
16 นายปิยะ จะเฮิง ศึกษานิเทศก์    091-8541596
17 นางเรณู  หมื่นพรมแสน ศึกษานิเทศก์    091-8586641
18 นายวุฒิชัย  โลนันท์ ศึกษานิเทศก์    085-0545518
  เจ้าพนักงานธุรการ ฯ      
19 นางวรวรรณ  หาญคำ เจ้าพนักงานธุรการ  054-711882 084-6103199, 084-5556726
  กลุ่มนโยบายและแผน 054-711328    
1 นางรุ่งทิพย์  สายมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 054-757012 086-9231325
2 นางบัวสอน  ทองตา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 054-750387 085-0368109
3 นางบุษบา  ศรีวิชัยอินทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   084-5030032,/0898515157
4 นางรัตนา  ภูเขียว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 054-773889 089-8382325
5 นางจงลักษณ์  เจริญธีรวิทย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   095-6975966
6 นางจีราพร   ปิยศทิพย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   091-8527645
7 จ.ส.ต.หญิง นุจิรา  ทาราทิพย์ เจ้าพนักงานธุรการ    081-8079433
  งาน  ICT      
8 นายพิพัฒน์  หมื่นเป็ง พนักงานธุรการ    
  กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา 054-771638    
1 นางดวงเดือน  พูดสัตย์ นักวิชาการศึกษา  054-772155 086-1140417
2 นายมงคล  เมธะพันธุ์ นักวิชาการศึกษา  054-772036 081-3875175
3 นางยอดนารี  ปุญญมัย นักวิชาการศึกษา  054-708407 089-5561378
4 นางจีรวรรณ  ศรีริ นักวิชาการศึกษา  054-751454 086-6713793
5 นางวรรณพร    สุทธชัย นักวิชาการศึกษา  054-774280 086-9197917
6 นางนิ่มนวล  ถูรวรณ์ นักวิชาการศึกษา  054-750320 081-6757669
7 นายชลวิทย์  เบญจมาลย์ นักวิชาการศึกษา    085-7089860
8 นางอำพร  โลราช เจ้าพนักงานธุรการ 054-774663 084-6135893
9 นางอรวรรณ  ติลสาร นักวิชาการศึกษา  054-793112 087-1731497
10 นายวิโรจน์    ทุ่งนวนแก้ว นักวิชาการศึกษา  054-787267 081-6023820/081-1687789
         
  กลุ่มงานตรวจสอบภายใน 054-771028 054-710028  
1 นางวรพรรณ  ภัทรภรณ์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน   097-0207487
2 นางสาวกัญชพร  เขื่อนคำ นักวิชาการตรวจสอบภายใน   085-0370186
3 นางสาวกันยา  ทองฟู นักวิชาการตรวจสอบภายใน   085-1592804
  กลุ่มบริหารงานบุคคล 054-710254    
1 นายประยูร  เวชมะโน นักทรัพยากรบุคคล   089-7572797
2 นางรุ่งอรุณ  ตันดี นักทรัพยากรบุคคล 054-793322 086-7329158
3 นางนิตยา  สุขวนวัฒน์ นักทรัพยากรบุคคล 054-750482 084-1508935
4 นางสาวอัมพร  ไชยวัฒนพันธุ์ นักทรัพยากรบุคคล 054-751967 084-3649309
5 ส.ต.ต.หญิงเกษร  สุธรรม นักทรัพยากรบุคคล 054-772826 089-8388192
6 นางชลธิชา  เฟยลุง นักทรัพยากรบุคคล 054-773869 089-9558789
7 นางเฉลิมขวัญ แก้วปัน นักทรัพยากรบุคคล 054-750823 085-0401729
8 นางสมรี  เกิดกล่ำ นักทรัพยากรบุคคล 054-774116 087-3018516
9 นางสาวพิมพ์สมัย  กุณพันธ์ นักทรัพยากรบุคคล 054-741222 081-1791151
10 นางสกาวเดือน  ธนสิริโชติ นักทรัพยากรบุคคล 054-773833 081-5688926
11 นายรัฐพงศ์  ปุริสาท นักทรัพยากรบุคคล 054-710254 081-8816008
12 น.ส.ธัญวรัตน์  ซาวจำปา นักทรัพยากรบุคคล   091-0766489
13 นางจุฑารัตน์  เชื้อหมอ เจ้าพนักงานธุรการ  054-775224 086-2419654
14 นางมุกดาวัลย์    สมทรง เจ้าพนักงานธุรการ   089-2611301
15 น.ส.นันทิวัน  แสงเนตร อัตราจ้าง(หน้าห้องผอ.เขต) 054-771637 083-5550457
  นิติกร      
16 น.ส.นัฐพร  ท้าวคำพุ นิติกร  054-771636 085-6169911
         
         
  ช.ค.น.น่าน 054-771757 054-771757  
1 นางสาวนงเยาว์  ดวงแก้ว เจ้าหน้าที่  ช.ค.น.น่าน 054-757019 082-1851267