รายชื่อข้าราชการครู สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่านเขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์  2552
อำเภอบ้านหลวง
ที่   ชื่อ สกุล โทร.มือถือ เบอร์บ้าน ตำแหน่ง
  1.บ้านดู่    054-761482      
1 นาย สง่า ผสม 085-0299825   ผู้อำนวยการโรงเรียน
2 นาง ศรีจันทร์ กองหาญ   054-761482  
3 นาย มานิตย์ แก้วบาง   054-761482  
  2.รัฐราษฎร์นุเคราะห์ 054-761123      
1 นาย ธาดา คันธรักษา 084-6158280   ผู้อำนวยการโรงเรียน
2 นาย สามารถ สมยศ 085-1341349    
3 นาง รัตนา อายุยืน 089-8558177    
4 นาง ราตรี ศรีชมภู      
5 นาง สุนีย์ คุ้มฤทธิ์ 081-0221061    
                            3.บ้านเป้า 3. บ้านเป้า        
1 นาย ศรีมาศ เชื้อหมอ 085-0376899   ผู้อำนวยการโรงเรียน
2 นาง ฟองจันทร์ สุกสา 085-0309243    
3 นาง นลินรัตน์ อุปถัมภ์      
4 นาง อารีย์ บุญศรี 089-5600528    
5 นาย เจริญ อุปถัมภ์ 086-9138660    
6 นาง ทัศนีย์ สมศักดิ์ 089-6332974    
  4.บ้านฟ้า  054-761478      
1 นาย สมบัติ พาศรี 085-0403910   ผู้อำนวยการโรงเรียน
2 นาง ศรีคำ พาศรี 089-4303443    
3 นาง วรามาศ สีหราช   054-771103  
4 นาง กฤตติการ มงคลวิสุทธิ์ 081-6819005    
5 นาย บุญธรรม บุญกอง 085-4771347    
6 นาย สราวุธ สุขยิ่ง 081-7063979    
7 น.ส. แสงเดือน ผัดอิน      
8 นาง พวงพยอม บัวรัตน์ 085-0316545    
9 นาง เกียรติสุดา คารมคม 087-1868342    
10 นาง รวิวรรณ์ ศิริเลิศวิมล 086-8696719    
11 น.ส. พรทิพย์ นุหน่อ      
12 นาง อำไพ ศรีประเสริฐ      
13 นาย สายัณร์ อิ่นคำ 095-619091    
14 นาย ปรีชา โฮ้งจิก     นักการภารโรง
  5.บ้านดอย  054-761153      
1 นาง พนมพร ไชยวงศ์ 086-190-7305   รก.ผอ.รร.
2 นาง อรไท บูรพาวิจิตรนนท์ 081-024-2823    
             
  6.บ้านนาวี  054-761477      
1 นาย เกรียงศักดิ์ ทัศณีวรรณ์ 087-1720766   ผู้อำนวยการโรงเรียน
2 นาย ณัฐวุฒิ หลวงขันธุ์ 084-741-5152    
3 นาง สุภัทรา ชนะสิน 087-204-2454    
  7.บ้านวังยาว  054-761042      
1 นาย วีระวรรณ คฤหานนท์     ผู้อำนวยการโรงเรียน
2 นาย เกษม อายุยืน 089-6319419   รองผอ.คศ.3
3 น.ส. บุญพร้อม แพทย์สมาน 089-8350872    
4 นาง พัฒนา ศรีเทพ 089-6334842    
5 นาง นันทิยา ไชยสลี 086-1875594    
6 นาง จิตรา บุญปวง 087-1835084    
7 นาง นิพร ฟ้าเลื่อน      
8 นาง ณัฐกานต์ เอื้ออารีดวงจิต 089-4345892    
9 นาย พุฒิพงศ์ ยาท้วม 084-6878572    
10 นาย ยุทธกร ถามา 085-0400302    
11 นาย เฉลิม ยศอิ 089-5547618   พนักงานราชการ
12 นาง จารุวรรณ คารมคม 089-8533931   พนักงานราชการ
13 นาย แสวง อายุยืน 089-4117170   นักการภารโรง
  8.บ้านพี้ใต้ 054-760192      
1 นาย อนันต์ ท้าวคำพุ     ผู้อำนวยการโรงเรียน
2 นาง มัลลิกา ไชยชนะ 081-3662308    
3 นาย มัธยม อ่อนน้อม 081-9524033    
4 นาง รอยพิมพ์ อ่อนน้อม 081-9524033    
5 นาย สมพงษ์ งานวิชา      
6 นาย ชัยยันต์ ช่วยพรม 086-1904394    
7 นาง จรรยา งานวิชา      
8 น.ส. ลัดดาวรรณ ศรีสุคนธ์      
  9.บ้านพี้เหนือ  054-760193      
1 นาย         ผู้อำนวยการโรงเรียน
2 น.ส. ประณีต สาระถี   054-752209  
3 นาง รสริน รังษี   054-771948  
4 นาย สรรพวุธ อินทร 081-1808515    
5 นาย อินแปลง มงคล     นักการฯ
  10.บ้านดอนหล่ายทุ่ง  054-761127      
1 นาย         ผอ.รร.
2 น.ส. จุไรรัตน์ คงปั้น 089-7590447    
3 นาย ชาลี ดวงตาดำ 054-761185    
4 นาง เยาวลักษณ์ นุ่มนวล 089-9999259    
5 นาง สุทิน ใจดี 089-9508923    
6 นาง อารีรัตน์ ปะละใจ      
  11. ชุมชนบ้านหลวง  054-761079      
1 นาย กมล สุทธาวาส      
2 นาย พิเชษฐ์ ปัญญาอุด      
3 นาย นคร หาวีระ 086-1182109    
4 นาย ยอดเยี่ยม คนสูง 085-6158351    
5 นาง กรรณิการ์ คนสูง 086-9226145    
6 นาง รัชนี สมยศ 089-6318574    
7 นาย วิโรจน์ ขยันการ 087-1932581    
8 นาง สุนทรี จันทร์ผง 087-1891670    
9 นาง วิสา อุตเสน 087-1893094    
  12.โรงเรียนบ้านหลวง    054-761048      
1 นาย ธรรมนอง ถามา 081-3663395   ผู้อำนวยการโรงเรียน  
2 นาย วัชรพงษ์ อินนะลา      
3 นาง อุบล เครือคำอ้าย      
4 นาย จักรพงศ์ เนตรสุวรรณ      
5 นาง สิตานัน เชื้อหมอ      
6 นาย เกรียงเดช ดีปินตา      
7 นาง ศิริรัตน์ สุขยิ่ง      
8 นาง ประกาย กาบวัง      
9 น.ส. วัฒนาพร รัตนจันตา      
10 นาย ธีรพล  เป็งมา      
11 นาย ธันย์ธวัช บัวบาน   054-761032  
12 นาย ผดุง ไชยกองละ      
13 นาย ไพบูลย์ ทินกุล      
14 นาง วิไลวรรณ บัวอาจ      
15 น.ส. หิรัญญา อุปถัมภ์   054-761048  
16 น.ส. วิไลวรรณ เนตรวีระ      
17 นาง วิจิตรา กาแก้ว      
18 น.ส. อัจฉราวรรณ อุ่นอก      
19 นาง นภาพร วรรณภพ      
20 น.ส. มนัสยา เชื้อหมอ      
21 น.ส. ปริญญาภรณ์ พลังฤทธิ์ 081-1112905    
22 นาย แซน มาแว่น 089-2627350    
23 น.ส. วัชราวไลย์ อุปนันท์      
24 นาง วาสนา อ่อนแก้ว      
25 นาย พัชรพล ทรงศิริเลิศวัฒนา      
26 นาย เสกสรรค์ ทิพย์ปัญญา   054-761059 081-5942816
27 นาง จิตรานุช ไชยเพียร      
28 นาง ณัฐพร การศิริ      
29 น.ส. อมรรัตน์ พรมไชยวงค์