รายชื่อข้าราชการครู สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่านเขต 1
ข้อมูล ณ วันที่   1 กุมภาพันธ์  2552
อำเภอเมืองน่าน
ที่ ชื่อสกุล
1.บ้านนาผา 054-741093
1 นาย สุทน เตมีศักดิ์ 817645236 054-711845
2 นาง อมรา ชาญชัยภูวดล 08-71840061 054-774748
3 นาย สวนทยา จินะ 0-9558-2389,0-9560-2033 054-750038
4 นาย วีระ แสงทอง 08-13873601 054-710623
5 นาง เกศินี จินดาทา 0-7188-9412 054-773924
6 นาง กมลรัตน์ กิตติวุฒิ 0-9560-7387 054-750074
7 นาย ผจญ รุจิเรกพัทฒนะ 0-6194-3021,0-1884-7905 054-741191
2.บ้านน้ำครกใหม่ 054-741886
1 นาย ประสิทธิ์ สิทธิวุฒิ 871887360
2 นาย สุริยน สมณช้างเผือก 054 - 771534
3 นาง สุพัตรา ธนะสิริวัฒน์ 054 - 772161
4 นาง นิภรณ์ บุญประเสริฐ 054 - 710401
5 นาง พีรพร ม้าอุตส่าห์ 054 - 750484
6 นาย เทอดทูล วงศ์วิริยะพันธ์ 054 - 772171
7 นาง สุกัญญา ข่มอาวุธ 054 - 773195
8 นาง สุจิตรา จันขันธ์
9 นาง พรรณิภา กองคำบุตร 054 - 775408
10 นาง ธูปทอง ดุสิต 054 - 741316
11 นาย ยงยุทธ ศิริรัตน์ 054 - 741770
3.บ้านดอนน้ำครก 054-793422
1 ว่าที่ร.ต. ยุทธพล ฟักมงคล 085-0395345
2 นาง มาลี ศิริมาตย์ 081-0204821
3 นาย เกรียงไกร ชัยคำ 089-1909276
4 นาง ปราณี ไล้เลิศ 089-8384010
4.บ้านธงหลวง 054-793423
1 นาย สมควร น้ำเย็น 861866429
2 นาย ศรศักดิ์ นามมณฑา 898528789
3 นาย ชูทัศน์ นุเกตุ 861949289
4 นาง นงค์เนตร จงดี 896327595
5.บ้านน้ำครกเก่า 054-793421
1 นาย สมบูรณ์ รินท้าว 898514762
2 นาง ดวงพัน เลื่อมใส
3 นาง ละเอียด ไชยธรรม
6.บ้านเชียงยืน 054-701161
1 นาย ประพล กิติ 862629190
2 นาง จารุณี ไชยวงศ์ 06-9199179
3 นาย เสน่ห์ เลื่อมใส
4 นาง เฉลียว ค้ำชู 09-8534120
5 นาง กมลวรรณ รวมคำ 09-5589125
7.บ้านซาวหลวง 054-773323
1 นาย ยงยุทธ์ บุญศรี 089-7569190
2 นาง นวลจันทร์ ดวงพิกุล 086-1844400
3 นาง เพียรจิต พัฒนสุรังค์ 089-4357825
4 นาง สมพร แดงโชติ 06-1815223
5 นาย ปราโมทย์ นาระทะ 09-9547728
6 นาง พวงเพชร จิตรไพศาล 09-9516846
7 น.ส. สมศรี วรรณวิไลย 01-7652657 054-710820
8 นาย จรัญ สุกสา 089-2626210
8.บ้านต้าม 054-701089
1 นาง ปิยนุช กาวิละแพทย์ 894290042
2 นาย เกรียงศักดิ์ กาแก้ว 05-7203389
3 นาย องอาจ กางกั้น 06-6369656
4 นาย กาจ จันจองคำ 054-774740
5 นาย มานิตย์ อินต๊ะลือ 054-741878
9.บ้านนวราษฎร์ 054-701147
1 นาย สถิตย์ ดีสีใส 081-6021229
2 นาย วิโรจน์ รวมคำ 07-1793949
3 นาย ประดิษฐ์ คันธเนตร 054-711327
4 นาง เพชรรัตน์ สายยาโน 054-772419
5 นาง นิศา กันทะตา 054-711176
6 นาง จำเนียร มารัตน์ 054-710390
7 นาง นงลักษณ์ สุภานิล 01-7063370
8 นาย มานพ พรมมา 09-2628736
9 นาง รุ่งทิพย์ พิชัยวงศ์
10 นาง สมพร มินทิพย์ 05-7197617
11 นาย สุพล แสนสองสี 06-1839099
12 น.ส. จารุวรรณ ศรีธิ 054-741058
13 น.ส. จีรนันท์ คำวรรณ 054-774288
14 นาง บรรจง บวรศุภกุล 054-793202
15 นาง เธียรทอง พัฒนใหญ่ยิ่ง 01-4720702
10.บ้านนาซาว 054-701163
1 นาย อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์
2 นาง สังวรณ์ กางกั้น
3 นาง ชไมพร ศรีพลพรรค 054-741175
4 นาง ชนาทิพย์ ซุยหาญ 08-861808543  054-750799
5 นาย ผาย ยศเสือ 898545515 054-750771
11.บ้านบ่อสวก 054-701166
1 นาย ประทีป ยินดี 861169936
2 นาง นลินี อภัยกาวี 01-9982812
3 นาง สุภาวดี สอนทะ 09-2617121
4 นาง เพียงระวี อินน้อย 07-1929145 
12.บ้านป่าคา 054-701146
1 นาย มาโนช ทัพวิโรจน์ 868551616
2 นาง สุพรรณ เกิดกลิ่น 09-5610401
3 นาง สังวาลย์ อุ่นเจริญ 01-7644715
4 นาง อรพรรณ ทวีชัย 07-1830193
5 นาย ประดิษฐ์ เจดีย์วุฒิ
6 นาง สุวพรรณ สวนแก้ว
13.บ้านม่วงเจริญราษฎร์ 054-773283
1 น.ส. จารุวรรณ นาตัน 898551164
2 นาง ลำเทียน อุตมา 861163622
3 นาง กัลยา ฤทธินนท์ 8254750527
4 นาง สมลักษณ์ กิวัฒนา 54771090
5 นาง พินธรัตน์ ขันเพชร 54774452
14.ดอนสะไมย์วิทยา 054-701160
1 นาย ธัชชัย ไชยโย 081-0205623
2 น.ส. พัชรี อยู่จันทร์ 086-1152874
3 นาง มัลลิกา เจดีย์ถา 089-9991005
4 นาย วินัส กิวัฒนา 086-1152874
5 นาง ดารารัตน์ ไชยภักษา 086-1897650
6 นาง มัณฑนา ภูริปัญญาวรกุล 081-7069172
15.บ้านไชยสถาน 086-1883673
1 นาย ฉัตรชัย มีเกศ 086-1883673
2 นาย สุพล ทิพย์บุญศรี 01-5313899
3 นาง เสาวภาคย์ วรรณวัตร 06-1930519
4 นาง สมคิด อุดเทธิ 06-9191770
5 นาง สุมาลัย ธุวะนุติ 03-2005781
6 นาง พรพิมล ยอดศรี
7 นาย เด่น วงศ์ไชยา
8 นาง สุกัลยา ไชยวงศ์ 06-1162026
9 นาย สนั่น ผู้แสงทอง
10 นาง สายสวาท สัมพันธ์สวาท 01-3867142
11 นาง วัฒนา ชัยงาม 05-7214345
12 นาง สุกัญญา แสงเจริญ 09-9980618
13 นาย วรวุฒิ ธารักษ์ 01-70666115
14 นาย ธวัช ทิพจันทร์ 09-6338950
16.บ้านดอนเฟือง 054-773294
1 ส.ต.ต. สำราญ คำเฟื่องฟู 081-4689909
2 นาง อารี อินทรรุจิกุล 04-8094123
3 นาย วีระศักดิ์ อินทรรุจิกุล 01-3873414
4 น.ส. นิทรา เทพสุคนธ์ 04-6114269
5 นาง อรสิริ หมื่นโฮ้ง 01-7466215
17.บ้านเรือง 054-773251
1 นาย สถิตย์ ปิติรัตน์ 898533021 054-751015
2 นาง รัตนาภรณ์ ชินายศ 054-708223
3 นาง สิรินาฎ เถระสวัสดิ์ 08-61920335
4 นาง นิลวรรณ อินไสย 08-61887038 054-772117
5 นาง สุเพ็ญพร พริ้งเพริด 08-69105902 054-773121
6 นาง สมพิศ ต้นกัน 08-96338073 054-785141
7 นาย อินผล ไชยเรือน 08-98525383 054-785449
8 นาง บานเย็น คำสม 08-98550136 054-774734
9 นาย ภัลลพ อุดเทธิ 08-16026922 054-785073
10 น.ส. สมคิด วรรณวิไลย 08-93705088 054-751081
11 นาง พนมวัน ปิงมะโน 08-96365438 054-710406
12 นาง วาสนา เชิดฉาย 08-69148124 054-757328
13 นาง สมศรี ยาวิเศษ 08-17964526 054-711402
14 นาง มนต์ทิวา คำฟองเครือ 08-94312636 054-771446
15 น.ส. สุกานดา มหายศนันท์ 08-97012307 054-771304
18.บ้านศรีเกิด 054-701111
1 นาย กิติศักดิ์ แก้วอินทร์ 089-7586620
2 นาง ปิยพร ใหม่คำ 0-9758-6006
3 นาง ผ่องศรี สวนโน 0-4810-9076
4 นาง ศิริรัตน์ ชัยพินิจ 0-1765-1256
5 น.ส. วิไลวรรณ ไชยเดช 0-9835-1468
6 นาง นันทนา มะโนแสน 0-9998-8662
7 นาย คงฤทธิ์ อ่อนดี 0-9952-3009
19.บ้านศรีนาป่าน 054-773324
1 นาย เกียรติศักดิ์ บวรศุภกุล 0-9851-4575
2 นาง นันทนา สอนใจ 0-5718-5576
3 นาง สุมาลี แสงอนุรักษ์ 0-1775-2717
4 นาย สานิตย์ งามสม
5 นาง นันทภรณ์ งามสม 0-5477-3565
6 นาง สดชื่น หว่าเกตุ 0-7175-9936
20.บ้านห้วยมอญ 054-760241
1 นาย เผ่าพันธุ์ จันไชยยศ 813663637
2 น.ส. คนึงนิจ ณ น่าน 07-1787596
3 นาง เอมอร จันทาคำ 054-771759
4 นาง วลัยพร สุริยศ 08-19807027
5 นาย พิทักษ์ ไล้เลิศ 054-793043
6 นาย บรรลือ อภัยกาวี 09-7597613
7 นาง บุษบา เดือนเพ็ญ
8 นาย วิจิตร ฤทธินนท์ 054-750572
9 นาง สุลัย หมอมูล 054-773066
10 นาง สมจิต พรมสาร 054-785088
11 นาง สมคิด ศรีจ๊ะ 054-750621
12 นาย ชำนาญ สายมา 054-757012
13 นาง อัมพันธ์ ดาวนันท์ 01-2880104
14 นาง วรัมภรณ์ แก้วบุญเรือง 089-8544735 054-710715
15 นาง สุนีย์ เมืองเพ็ชร
16 นาย สง่า ไชยบุญเรือง
21.บ้านถืมตอง 054-785244
1 นาย เจน ดีสีใส 831521592
2 นาง ลาวัลย์ เมืองคำ 869003760 54771743
3 นาง ประพัตร ตุ้ยดา 817845434 54772472
4 นาย ประทวน ไชยกลาง 810224562 54772197
5 นาง อำพรรณ์ มหานิล 898524615 54772394
6 นาง อุดมลักษณ์ เขื่อนจันทร์ 897558045 54785095
7 นาง วันเพ็ญ ใจมา 898554680 54711285
8 นาง นงเยาว์ สว่างเมฆ 818816394 54710196
9 นาง ดารี หาญสงคราม 898534070 54785074
10 นาง ลำดวน สุริยะพรม 812359733 54785169
11 นาง ทินทะนา ทิพย์บุญศรี 896379568 54750423
12 นาย บุญช่วย เกิดไชย 845047544 54750492
13 นาย ประสาตร์ ฟุ่มเฟือย 895532524 54785072
14 นาง นฤนาท แก้วเก่า 867943469 54710513
22.บ้านน้ำโค้ง 054-701150
1 นาย ทเวทย์ สิทธิวุฒิ 813879844
2 นาง กุลยาภรณ์ ขันทะ 05-03110711
3 นาง จุไรภรณ์ สายใจ 04-7396335
4 นาง ทิพพิพร ขุนทะ
5 นาง ลาวัล พันธุ์แก้ว 01-7422401
6 นาง อรทัย ส่องเนตร 07-1854157
7 นาย สมพงษ์ พรมสาร
8 นาง บุญฑริก โครตสีวงษ์ 07-1854157
9 นาง ปิยากร เสริมชัย
10 นาง มนันยา เปรมประสิทธิ์ 04-8096782
11 นาง สยาม ฟ้าสาร 054-775687
12 นาง รุ่งจิต ศรีโฮวา 09-8533096
13 นาง ณัฐกมล โทนสูงเนิน 01-4720703
14 นาง จงจินต์ จิตประสาร 06-1905694
15 นาย จำนงค์ เมืองแก่น 01-7466490
16 นาง สายสมร วงศ์วาน 899567235
17 นาย ราเมศวร์ ไชยวงศ์
23.บ้านฝายแก 054-785281
1
2 นาง อัญวีณ์ ยศสกุลเกียรติ บ้านฝายแก
3 นาง พูลสมัย ยะราช บ้านฝายแก
24.บ้านสะเนียน 054-785383
1 นาย สงัด ก้อนสมบัติ 899534463 54763101 ผอ.รร.
2 นาง ประนอม ธุวะนุติ 08-50411800 0-5477-1903
3 นาย มนูญ พรมมา 08-10344966 0-5478-5080
4 นาง สาริณี ธนเศรษฐวรากิจ 08-97592083 0-5475-7217
5 นาย สิงห์ เกียรติยศ นักการภารโรง
25.บ้านสองแคว 054-760242
1 นาย ถวิล เจดีย์ถา 898552750
2 นาย ประหยัด ส่องเนตร 0-5477-2608
3 นาง เนาวรัตน์ ขจรบริรักษ์ 0-5477-5872
4 นาย เปรื่อง ใจบุญ 0-5475-7201
5 นาย อำนวย กันศรีนวกุล 0-5475-1811
6 นาง นิตยา แสงทอง 0-5471-0623
7 นาง ไพฑูรย์ สิทธิวุฒิ 896379575 0-5477-4735
8 นาย สุรศักดิ์ วรรณวิภูษิต 0-5474-1179
9 นาง ศศิธร ปันยศ 0-5477-5449
10 นาง ยุพิน จิตวงศ์ 0-5477-2745
11 นาง รัตนาภรณ์ เทพกอม 0-5475-1423
12 นาย ธนาวุฒิ เผือทะนา 0-5477-5368
13 นาง วนารัตน์ ทิพย์สร 0-9561-0678
14 นาง จันทร์เพ็ญ พิชัย 0-5474-1054
15 นาง เยาวเรศ เพ็ญกุล 0-5478-5039
16 นาง พรพิมล ไชยโย 0-5477-4165
17 นาย วีรวัฒน์ วิเศษกันทรากร 0-9854-1197
18 นาง ขวัญเรือน ชมภู 0-5477-5093
19 นาง แข่งแข โรจนวิสิฐ 0-5477-5873
20 นาง ศิริภรณ์ ตั้งเธียรฐิติกุล
21 นาง สุทินธิ์ อินทร์แก้ว 0-5470-8839
22 นาง ธนิดา กันแก้ว 0-5470-8944
23 นาง ธิดา สมยศ 0-9953-5604 0-5475-1082
24 นาง เสาวลักษณ์ ลำมะยศ 0-5475-0437
25 นาง รัตตินันท์ ประภาสิทธิ
26 นาง ปนันท์ยา ผางาม 0-5478-3089
27 นาง สุภรณ์ ทองตีฆา 0-3154-9159
28 นาง จุฬาภรณ์ ยนต์นิยม 0-5477-4125
29 นาง เจือจันทร์ วรรณวัตร 0-5477-5871
30 นาย สุชาติ คนการณ์ 0-6186-7751
31 นาง สัจจพร สารศรี 0-5477-5699
32 นาง ขวัญจิต ปาละ 0-5474-1160
33 นาง โสภิส ช่อฟ้า 871782479 0-5478-5293
26.บ้านปางเป๋ย 054-760237
1 นาย ชูชาติ สารศรี 861189712 054-775699 ผอ.รร.
2 นาย ปฏิพล ดำรงศุภปัญญา 877160040
3 นาย นิยม วีรพิเชษฐ์ 054-771904
4 นาย ทรงยศ ศิวะศิลป์ประศาสน์ 054-774072
5 นาง นุชนาฎ ดุกสุขแก้ว 054-772413
6 นาง ปริญญาพร กาทุ่ง
7 น.ส. ศศิประภา อุ่นเรือน 054-785203
8 นาง สุภัตรา ภูผาคุณ 06-1884382
9 นาง พยอม บุญยะกาพิมพ์ 054-771451
10 นาย อำนวย เคร่งครัด 054-711570
11 นาง เบญจพร เคร่งครัด 054-711570
12 นาย ภาสกร พรมสาร 0-69249438
13 นาง ชัชฎาภรณ์ มาเมือง 054-774289
14 นาง ชุลีพร อินปาต๊ะ 06-1839154
15 นาง พนิดา วุฒิสาร 054-741402
16 นาง สมร ณ ลำปาง 054-772558
17 นาง เปี่ยมสุข ธิเขียว 054-750532
18 นาง  นงลักษณ์ วันต๊ะ 04-8090796
19 นาง กาญจนา ตาคำ 09-9509712
20 นาง สุนัฐฐา โนอินทร์ 054-757425
21 นาง ชัชฎาภรณ์ มาเมือง
22 นาง ราตรี สุขสม 857089382 พนักงานราชการ
23 นาง รำพึง ดีสีใส 848091134 พนักงานราชการ
24 นาย จีรโรจน์ คำลือเลิศ 819506323 พนักงานราชการ
27.บ้านน้ำงาว 054-760240
1 นาย ธรรมวัฒน์ สัตยวงศ์ 869187271
2 นาง สายสุนีย์ รักษาพล 054-750291
3 นาง ประเทือง กลิ่นบุหงา 054-775252
4 นาง สมจิตร หาญสงคราม 054-741629
5 นาย พายัพ ชมภู 054-775093
6 นาง ดวงพร เพลัย 054-772458
7 นาง นุภาวรรณ วาฤทธิ์ 054-772296
8 นาย บัญญัติ ศรีจันทรากุล 08-92638753
9 นาง จันทร เทพยศ 054-774294
10 นาย อนุวัตร รักษาพล 054-750291
11 ว่าที่ร.ต. สมนึก อินทร์แก้ว 08-61928332
12 นาง สุปาณี สิงห์เสวก 894357825
13 นาง นภาพร ทีฆาวงค์ 08-92637523
14 นาย บุญชัย อุปจักร์
28.บ้านผาขวาง 054-701124
1 นาย พิชเยนทร์ โรหิตเสถียร 08-10234305 054-772234
2 นาง ศรีแก้ว จันต๊ะยอด 08-71750435
3 นาง ธิดาพรรณ พอใจ 08-61888191 054-750855
4 นาง พิชญ์สินี อินต๊ะสอน 08-18815253
5 นาง กรรณิกา ชมภูมิ่ง 08-92616535
6 นาง ศรีวิริน เวชอนุรักษ์ 08-50290843
7 นาง คุณากร ภิวันแก้ว 08-99975808
29.บ้านผาตูบ 054-701148
1 นาย วิชัย บุญประเสริฐ 869234695
2 นาง พิสมัย จิตตะ 06-9231372
3 นาย จำนงค์ พอใจ 01-5311281
4 นาง รัตนา กุลสุรินทร์ 01-9513096
5 นาง ดรุณี จูประวัติ 01-8851304
6 นาย สงัด วรรณวัตร 09-5568302
7 นาง นงเยาว์ บุญแปลง 01-8825385
8 นาง อิงอร ชิณวงศ์ 01-8851305
9 นาง อัมพร ถาวงศ์ 01-2888618
10 นาง อารีรัตน์ มีชำนาญ 06-2147505
11 นาง จันทรา ตนะทิพย์ 06-1917002
12 นาง อุษณีย์ วงศ์ไชย 01-1803522
13 นาง นงคาร ศรีเทพ
14 น.ส. สุดธิดา ทิพย์บุญศรี 09-9549522
15 นาง สุทิน กลาสี
30.บ้านผาสิงห์ 054-772218
1 นาย อาคม  กุลสุรินทร์ 819513095
2 นาง ศรีพวง วุฒิ 810333494
3 นาย วัชรินทร์ สมณช้างเผือก 848056505
4 นาง เพ็ญศรี ทิพย์ตัน 861882491
6 นาง อรวรรณ สุคนธวารินทร์ 811794700 054-773961
7 นาย ประหยัด คำก้อน 861183117
8 นาง เกษร ตาสาย 818826869 054-772044
9 นาย ณรงค์ ตาสาย 818826869 054-772044
10 นาง ประจวบจิต จำรัส 861904402
11 นาง ฐิติมา ปัญญะการ 861803329 054-775522
12 นาง อัจฉราวรรณ เพชรสุภา 810359880
13 นาง สุพัตรา ปิติรัตน์ 861947302 054-751015
14 นาง พรรณี สำเภา 861962141 054-750327
15 นาง สังวาล ขำคม 871793489 054-785243
31.บ้านวังหมอ 054-760195
1 นาย ธงชัย ช่อฟ้า 892667019 ผอ.รร.
2 นาย ประเจน อิสสระ 054-771545
3 นาง วรินทร์รัตน์ วงศ์อินทร์ 054-772129
4 นาง พรศรี พวงเข้ม 054-773091
5 นาย บุญฤทธิ์ วีระพิเชฏฐ์ 054-750270
32.บ้านสะละภูเวียง 054-798007
1 นาย วันชัย จันทาคำ 08-16812988 054-711759
2 นาย สกูล วงศ์ไชย 08-10233779 0-5475-0358
3 นาย สมศักดิ์ สมณช้างเผือก 08-95609336 0-5477-5418
4 นาย ดำรงค์ รอวิลาน 08-92662578
5 นาย เกรียงไกร จักริลา 08-92619287 0-5470-8892
33.บ้านสันติภาพ 054-760196
1 นาย
2 นาง พาณี ศรีนวลใหญ่ 08-17245891
3 นาย ประสิทธิ์ อุทธะยาน 08-92652686 054-793333
4 นาย ทรงชัย ทิพย์ศักดิ์ 08-95027601 054-701054
5 นาย พงศ์สวัสดิ์ ศรีนวลใหญ่ 08-17245891
34.บ้านทรายทอง 054-760194
1 นาย สุพจน์ ภิราญคำ 861986137
2 น.ส. วัลลีย์ โพจา 09-5609837
3 นาย วราดล ผิวมงคล 06-9239619
4 นาย วีระ สุทธการ 01-0246630
35.บ้านกาใส 054-760213
1 นาย สัญญา รวมทรัพย์ 871728489
2 นาง จารุนันท์ ดีสีใส 08-94389891 054-775299
3 นาง กัลยาณี ประภาติกุล 054-785241
4 นาง จินตนา พานิชกุล 08-98550687 054-771994
5 นาย ณรงค์ วรรณวิไล 054-750707
36.บ้านวังตาว 054-785522
1 นาย ประเทือง ใจมา 08-96327538 054-771285
2 นาง สาคร กาพรม 07 - 8309804 054-710507
3 นาง พัศณียา มีเกศ 01 -3229802 054-710744
4 นาย ปราชญ์ศิลป์ ไชยวงศ์ศิลป์ 09 - 5595731 054-741610
5 นาง ดวงนภาพร เชื้อหมอ  06 -1854408  054-772386
6 นาง นิมมนา ธิขวัญ 06 - 9122760 054-772749
7 นาย ธีระศักดิ์ จันทร์หอม  01 - 0254191 054-711592
8 นาง ดารา สิทธิโชค 09 - 8534070 054-751879
9 นาง วิไล พิศดาร 054-750713
10 นาง ดวงเดือน จิรัษฐิติพงศ์ 07 -1812355 054-711285
11 นาง กฤษติยา พลายสาร 06 - 1854448 054-785143
12 นาง จิตตุพร จิตอารี 09 -3704725 054-772966
37.บ้านห้วยปุก 054-760214
1 นาย นิพนธ์ สิทธิโชค    087 - 0650869 ผอ.รร
2 นาง สุกัลยา หน่อม๊อก   054-785043
3 นาย ประทัด ประภาติกุล   054-785241
4 นาย วิทยา หน่อม๊อก   081-0241199
38.บ้านห้วยเฮือ 054-760257
1 นาย ณรงค์ศักดิ์ เชื้อหมอ 089-7575538
2 นาย สุนทร ดีปานา 0-1387-9149
3 นาย วีระชัย จิตตวัฒนา 0-9952-9598
4 นาย เชาว์ เมืองคำ 0-5471-1687
5 นาย ศรีชัย พินชะอุ่ม 0-5477-2572
6 นาง นงเยาว์ ทัพวิโรจน์ 0-5477-5023
7 นาง แจ่มใส ไชยวงศ์ 0-5475-7219
8 นาย สุจิตร์ สถาอุ่น 0-5475-0981
39.บ้านห้วยละเบ้ายา 054-760239
1 นาย รุ่งเรือง ปันนิตามัย 087-1837759
2 นาย อุดม ไชยยงค์ 054-772209
3 น.ส. ละออ ธรรมลังกา 054-772447
4 นาย ชูเกียรติ บัณฑิต 054-710783
5 นาย สุวรรณ ใจสว่าง 054-711775
6 น.ส. มนัสนันท์ อุดใจ 054-793156
7 นาง ฉลองศรี ไชยยงค์ 054-772209
8 นาง สุธีพันธุ์ ใจสว่าง 054-711775
9 นาง ธิติพันธ์ เจดีย์ถา 054-773202
10 นาง ธัญญาลักษณ์ เจริญจิตร์ 081-6025661
11 นาย เจษฎา มหาวรกิติ์ 054-750766
12 นาง วัลลา ศิริรัตน์พิริยะ 09-8520650
13 นาง พิชชากร จินะแปง 09-7001947
14 นาง สมคิด พรมมา 01-0344966
15 นาง ศริญญา มหายศนันท์ 054-708252
16 นาง เบญญาภา อินทะจักร์ 07-1753279
17 นาย วิวัฒน์ วรกัลป์ ครูผู้ช่วย(เอกคอมพิวเตอร์)
40.ชุมชนบ้านดอนมูล 054-771928
1 นาย สุรพงษ์ ทิพย์ตัน 081-8846675 ผอ.รร.
2 นาง วาสนา วงศ์หล้า 084-5030024 54775878
3 นาง ทิวารัตน์ ใหม่จันทร์ 086-1927326
41.บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 054-710198
1 นาย ศักดิ์ดา พูลสุข 08-13229742
2 นาย สำรอง ปันสุยะ 08-96357604
3 นาย เดชา ผดุง 08-69163119
4 นาง พรพิศ สารรัตนะ 054 -771466
5 นาย สมชาย จิตตะ 08-61953098
6 นาง สิทธิพร ผาเงิน 09 - 9523755
7 นาย ชัชวาล มะลิซ้อน 054 -771061
8 นาง โศภิต อินทะรังษี 054 -750805
9 นาง ศิริพร พันหนูเทียน 06-9169800
10 นาง พุทธชาติ อินทรพงศ์
11 น.ส. ปิติ ศิริอังกุล 09 -7566382
12 นาง ประกอบ ทรงประศาสน์ 054 -771787
13 น.ส. จุฬาลักษณ์ ไชยวงศ์ 054 -772039
14 นาง จินดา มั่นเข็มทอง 054 -772264
15 นาง พิมพ์ใจ โรจน์ศุภรัตน์ 054 -771258
16 นาง วัลลีย์ สิริปัญญาพงศ์ 054 -772540
17 นาง อัญชลี เทพสุคนธ์ 054 -772066
18 นาง วัฒนา ไชยประสิทธ์ 054 -774538
19 นาง จีราพร พันธ์มั่งมี 054 -774538
20 นาง สุภาภรณ์ สุทธิจักรี 054 -772637
21 นาง จิรพรรณ อนุรักษ์ 054 -711589
22 นาง อรพิน พลอยสระศรี 054 -772308
23 นาง ประมวลสิริ จันทนะ 054- 772828
24 นาง ศุภวรรณ นิตย์อำนวยผล 054 -772981
25 นาง อารีย์ ประสมทรัพย์ 054 -771667
26 นาง เสาร์แก้ว สุวรรณประชา 054 -772223
27 นาง วิไลวรรณ หิรัญกุล 054 -772159
28 นาง วาสนา คนสูง 085 -0344356
29 นาง พัชชิราวรรณ ดีปานา 086 -9155525
30 นาย สำราญ พิศดาร 054- 750713
31 นาง วาสนา ไชยวิโน 054 -773186
32 นาง นฤมล สุอรุณ 054 - 774544
33 นาง รัตนาพร ชาวแพร่ 06 -1145078
34 นาง ลำยอง อินต๊ะนอน 054 -741691
35 นาง นวลฉวี ปั้นเทียน 054 -772110
36 นาง นิสารัชฎ์ เหล่าก้อนคำ
37 นาง วรรดี ไชยราชา 087 -1843962
38 นาง ประนอม ชาญวิชา 054- 711622
39 นาง จันทรา สีปวน 054 -775806
40 นาง บุษกร แสงสว่าง 081-5312930
42.ชุมชนบ้านดู่ใต้ 054-600733
1 นาย เจิมชัย กันทะตา 089-8549947
2 นาง เพ็ชรี ศิลารินทร์ 086-9234775
3 นาง พรรษา ทุ่งอ่วน 087-1896134
4 นาง สมคิด วิชายะ 089-6316584
5 นาย เถวียน ไชยวงศ์ 086-1907385
6 นาย นพพร แสงเนตร 085-0395483
7 นาง กนกวรรณ พงศ์ธนาพร 086-9208476
8 นาง วิไลภรณ์ มณีวรรณ์ 081-573-6150
9 นาง จารีรัตน์ คงดี 089-2638588
10 นาย เรวัต 083-7656128 นักการ
43.บ้านธงน้อย 054-741885
1 นาย เสนอ วงศ์เป็ง 081-0224697
2 นาง จริยา มหาพฤกษ์ 054-772116
3 นาง มานิดา ตรียานนท์ 08-71726468 054-771399
4 นาย ศักดิ์เกษม สมสุข 054-750167
5 นาง ลัดดา ชมภูมิ่ง 054-751440
6 นาง ประนอม เทพเสนา 054-741102
7 นาง ศรีทอง คำเขียว 08-99554095 054-771854
44.ราชานุบาล 054-710110
1 นาย เมธี อินลี 086 - 1172606
2 นาย ทำนอง ธิขวัญ 09 - 8549191
3 นางสาว เนตรนภิส ลอวิดาล 01-7466501
4 นาย ไสว ธนบุญเรือง 01 2886686
5 นาง สมพร ศรีสุพรรณทอง 07 - 1764107
6 นาง อารุณี ทิพวงศ์ 07 - 1724892
7 นาง สะสม รัตนประภา 01-0225598
8 นาง เทียมศิลป์ ธรรมประเสริฐ 09 - 7569140
9 นางสาว กนิษฐา จงเลิศรักษ์ 01 -7248086
10 นาง วิมล จินะไชย 07-1793747
11 นาง จินดา วงศ์พุ่ม 01 - 9519402
12 นาย กิจชัย ส่องเนตร 01 - 8849830
13 นาง อังคณา ณ ราช 01 - 0246287
14 นาง พวงเพ็ญ นุเสน 09 - 7070441
15 นาง กิ่งกาญจน์ ยุตธรรมโม 09 - 4811092
16 นาง อำเพลิน ยาวิชัย 09 -0547198
17 นางสาว สุชาดา รักษาพล 07-1762712
18 นางสาว ถนอมจิต มิ่งเมือง 09 4353579
19 นาง อรวรรณ จันไชยยศ 07 -1891889
20 นาย นพพร พงศ์ปฐมกุล 01 - 9612234
21 นาย ประสพชัย ดวงพิกุล 09 -  5617110
22 นาง อมรา กรองทอง 01 -4733536
23 นาง พวงพรรณ มะโนคำ 09 5531617
24 นาง สุกันยา ทิพย์บุญศรี 07 - 1722582
25 นาง จารุณี บุญช่วง 01 - 7658727
26 นาง มาลี วัลลภาชัย 09-9538844
27 นาง สุดธิดา สุขมี 01-0201026
28 นาย วัชระ วงศ์สิทธิ์ 09 - 5570057
29 นาง อัญชลียา ตั้งสุภาพ 09 - 5569076
30 นาย นิยม สองสีโย 06 - 9223295
31 นาง ขจรศรี วัฒนสนธิ 01 5940714
32 นาย ทวี สวนโน 09 9558945
33 นาง กรรณิการ์ เขื่อนคำ 01 - 5940600
34 นาง สุมล เหลี่ยมวานิช 054 771839
35 นาง บุบผา ชาวกัณหา 01 - 7655319
36 นาง จิราลักษณ์ เจดีย์กัน 01 0205773
37 นาง ประทิน บัณฑิต 09 - 8529748
38 นาง อรชร สุดสวาสดิ์ 01-6750718
39 นาง กัลยาณี อ้วนสะอาด 09 - 3703159
40 นาง ทองดี ปันสุยะ 01 - 0228522
41 นาง เอมอร ยอมเยาว์ 09 - 0006788
42 นาง อำภา นันทวาส 06-7283173
43 นาง วศพร พิมพ์มาศ 09 - 7567481
44 นาง ศรีสวัสดิ์ แพทย์สมาน 06 - 1916996
45 นาย นิรันดร์ พันหนูเทียน 06 7385286
46 นาง ศรีทอน ชูเอียด 09-8558983
47 นาง ประสพสุข อินนะระ 09 - 5594289
48 นาง ทิฆัมพร ยินดี 09- 8545983
49 นาง พันธรี พิทาทอง 06-1806710
50 นาง เจียมจิต พุทธวงศ์ 09 - 5568359
51 นาง ศรีรัตน์ บุญช่วง 05 - 0357374
52 นาง ศิวาพร แย้มแสงสังข์ 09 -8534329
53 นาง เสาวภา พรหมนา 09 - 5604849
54 นาง กรรณิกา อินลี 09 - 6365439
55 นาง ศศิธร ชนะศรี 054-772213
56 นาง เพ็ญสุข จรรยาวรางกูร
57 นาง นันทิรา เวียงทอง 09 - 8353302
58 นาง ศรีทอง คุณาจันทร์
59 นาง อารีลักษ์ โนจิตร 01-0433348
60 นาง ปราณี พูลสุข 09 - 9977283
61 นาย บรรจง สมรักษ์ 05 - 8688662
62 นาง พิมพ์พันธ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 01 - 8015238
45.ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน 054-710411  
1 นาย วิโรจน์ มหานิล 812895348
2 นาย ปกรณ์ กรองทอง 01-8821177
3 นาย อรุณ กันปวน 05-0310203
4 นาย ประศาสน์ จันทรบุปผา 01-6720756
5 นาง ฉวีวรรณ พูลทรัพย์ 01-9922268
6 นาง รัตนา ศรีสุขคำ 09-8519599
7 นาง ศศิธร เพิ่มพูล 06-9205876
8 นาง ศิริวิมล หอมกลิ่น 054-781357
9 นาง เข็มทอง วนาวรสุขรักษ์ 05-0401320
10 นาง อัญชลี กันปวน 09-2664722
11 นางสาว จิรายุ นันทะเสน 07-1748377
12 นาย ทวีวัฒน์ ทวีชัย 01-7643212
13 นาง สุจิตรา ยศอาจ 06-1889166
14 นาง จารี ใจสุขสันต์ 054-763041
15 นาง นิตยา สถิตย์พร 01-5681810
16 นาง กัญญา สุทธินันท์ไชย 09-7567265
17 นาย กฤษพล กันยะมี 01-3864403
18 นาย พีรยุทธ มั่นเข็มทอง 09-8544063
19 นาง อรพรรณ พิมพ์มาศ 06-1901686
20 นาง เบญญาภา มะศักดิ์ 01-7462446
21 นาง พวงพันธ์ มิสชสินธุ์ 07-3035036
22 นาง รุ่งทิวา จิตตเกษม 09-4313057
23 นางสาว ปรียา คณะแก้ว 054-781302
24 นางสาว ศันสนีย์ วิชารักษ์ 054-710439
25 นาย ภาณุพงศ์ สิทธิวงค์ 04-6114259
26 นาง พงษ์ผกา ขุนแก้ว 054-772754
27 นาง วรรณาภา หทยะวัฒน์ 06-9249446
28 นาย วีระยุทธ อยู่จันทร์ 01-4731060
29 นาย ธานินทร์ กรองทอง 09-4323737
30 นาย ศรีพัฒน์ ทองตีฆา 06-9130240
31 นาย สมเรียน วงศ์สัมพันธ์ 05-0341104
32 นาย ชัยพร สุขมี 01-0302130
33 นาง ศิริลักษณ์ เครือเสน 054-750715
34 นาง สุพิณญา สิทธิยศ 09-9503577
35 นางสาว ดวงพร หิตรางค์กูล 054-710335
36 นาง ปิยะพร ศรีเรือง 09-7589084
37 นางสาว อารีย์ พรมเมืองดี 01-7469436
38 นาย เจริญ อุตมีมั่ง 01-7840967
39 นาง เอมอร บำเพ็ชร 09-0783763
40 นาย วิศิษฐ์ ทะนันไชย 01-4731033
41 นาย ชวลิต สกุลชาญ 07-1870778
42 นาย ประชา วรรณวิไลย 09-6349432
43 นาย ประเสริฐ เครือเสน 06-9243170
44 นาย ประทวน มณีเพชร 09-4343446
45 นาย สุพจน์ สุกระ 09-6310264
46 นาย อเนก กองคำบุตร 09-8528473
47 นาย อาคม ไชยฮั่ง 06-1804311
48 นาง ประทุมมาส ชมกลิ่น 01-6036407
49 นาง จรรยา สกุลณี 054-710586
50 นางสาว ศิวพร วิชารักษ์ 01-2878894
51 นางสาว ณัชเมธาวรรณ วุฒิ 01-0341730
52 นางสาว อริศรา สะสม 03-1642072
53 นาง ภริตา เสนาสุทธิพร 05-2674664
54 นาย ธีราวัฒน์ ไชยเขียว 04-1764126
55 นาง ธราภรณ์ ตันเจริญ 09-9984144
56 นาย แคล้ว ใจทา 054-741604
57 นาย อดุลย์ กาละดี 09-1487482
58 นาย เผ่าพงษ์ แก้วมีสุข 05-8650796
59 นาง จุรีรัตน์ วงศ์วิริยะพันธ์ 05-0378963
60 นาง ดวงทอง อยู่จันทร์ 06-1984339
61 นาง ทัศนาภรณ์ ศรีสุขคำ 01-9500324
62 นาง เอมอร สุมามาลย์ 03-1541486
63 นางสาว ทัศนีย์ ดำรงเลาหพันธ์ 054-710648
64 นางสาว นันทวัน สิงห์ศรี 054-772189
65 นาย ชัยวัฒน์ ศรีจันทรากูล 06-9232046
66 นาย นิเวศน์ เทศใต้ 05-0377487
67 นาง วิไลวรรณ สมบุตร 06-9181841
68 นาง ทิพวรรณ จำปาแก้ว 06-6565376
69 นาย บรรจง พิชัยวงศ์ 835151344
70 นาย ดิเรก สุธรรม 054-772150
71 นาย วรวิทย์ ตันเจริญ 054-710431
72 นาย จำเริญ นิลพร 054-750817
73 นาย มงคลชัย อาราธนกุล 054-774410
74 นาง นงเยาว์ กาญจนพิบูลย์ 054-771818
75 นาง ประภาภรณ์ นะไชย 09-4300051
76 นาง ศุภรัตน์ เวชสัมพนัธ์ 09-8514355
77 นาง ศรีสมร สิทธิวงค์ 054-774322
78 นาง รัตนาพรรณ อุตมีมั่ง 09-6377143
79 นาง เรณุมาส นวลละม้าย 06-1170262
80 นาย ธนากร สอนใจ 01-6725300
81 นาย วิชิต สาธร 04-0439352
82 นาย ณรงค์ กันปวน 054-750275
83 นาย ชาลี หาญณรงค์ 09-7015186
84 ว่าที่ ร.ต. ถวัลย์ ไชยยงค์ 09-6315880
85 นาย ชุมพล ไชยมงคล 01-0259476
86 นาย ชูศักดิ์ เมืองชัย 09-7572969
87 นาง ประนุยา เล็กสกุลดิลก 06-9231312
88 นาง ชุติมา จันทรบุปผา 01-6719028
89 นาง ศุภัทรา กนกประดิษฐ 09-4324834
90 นางสาว อรพิน นาระทะ 054-775207
91 นาย ธนู ทรงประศาสน์ 054-771787
92 นาย ปิยะ คณะธรรม 06-9223355
93 นาย จรัญ อุดอ้าย 09-8382263
94 นาง ชบา สุดสม 04-7411778
95 นาย สถาพร นุยศ 054-752150
96 นาย การุณย์ อริยา 054-774636
97 นาย สวาท นุแปงถา 06-89335539
98 นาง รวมจิตร ประคอง 01-9806315
99 นาย บุญทรง วุฒิสาร 054-774715
100 นาย ประพันธ์ วิชาเหล็ก 054-741432
101 นาย ฟอง สมบูรณ์ 09-6319205
102 นาย อรุณ กุลณาวงค์ 09-5569472
103 นาง มอญจันทร์ ปานสุขสาร
46.สตรีศรีน่าน 54710373
1 นาย เสรี พิมพ์มาศ 08-19989852 054-771944
2 นาง พัชรา ทรงประศาสน์ 054-710679
3 น.ส. ลำดวน ท้าวเชียง 054-765028
4 น.ส. ชโลมใจ ชยพันธนาการ
5 นาย นรินทร์ จินดาพิทักษ์ 054-750366
6 นาย วาทิต บัวมีธูป 054-710532
7 นาง สุนันทา แย้มเยื้อน
8 นาย ภิรมย์ เทพสุคนธ์ 054-772066
9 นาย ไพศิษฐ์ สุทธินันท์ไชย 054-771338
10 นาย สวาสดิ์ ศรีเรือง 054-750631
11 นาย ทรงกลด ธนะวัติ 054-750924
12 นาง เยาวนาต ท้าวเชียง 054-750894
13 นาย จิรพัฒน์ เหลืองเจริญกุล 054-750032
14 นาง ศิริพร วัชรกาฬ 054-750053
15 นาย บุญช่วย ดอนพนัส 054-750546
16 น.ส. ศิริเพชร นันทวาศ 054-710884
17 นาง ดวงแข ศักดิ์ศรีวิทยา 054-772042
18 นาย ชัยวุธ คำเรืองฤทธิ์ 054-772230
19 นาย อวยพร สุขประทุม 054-774265
20 น.ส. รัษยา ไชยศิริ
21 น.ส. จิรวรรณ สะสม 054-772010
22 น.ส. วนิดา ชิณะวงศ์ 054-710885
23 นาง พิกุล สิทธิสันติ์ 054-772814
24 นาง ระยอบ กระจ่างอรรถชัย 054-772042
25 นาง มัลลิกา ปาณะเสรี 054-771449
26 นาง สมจิตร ไชยวงศ์หวั่นท๊อก 054-781671
27 นาง วีรวรรณ หมวกพิกุล 054-772126
28 นาง เยาวพันธ์ รัตนจันทร์ 054-710465
29 นาง พรรณงาม แดนทอง 054-772071
30 นาย สมเจตน์ วิมลเกษม 09-2663770
31 นาง กัญญารัตน์ พรมแสนปัง 054-771978
32 นาย จุมพล พานิชกุล 054-750948
33 น.ส. อำไพวรรณ สวนแก้ว 054-771331
34 นาง ภัทราภรณ์ ปราบริปู 054-710537
35 นาง ผุสดี สงวนศรี 054-750741
36 นาง จริยาพร สภาวจิตร 054-751962
37 นาย เกียรติศักดิ์ ศิริชาญ 05-8644645
38 นาง พูลทรัพย์ รัตนศิลา 09-9593269
39 นาย อารมณ์ ปางน้อย 054-771338
40 น.ส. อุ่นเรือน มีชำนาญ 054-771306
41 นาย สานิต บูรณกิจ 054-772536
42 นาง กมลวัน นุแปงถา 01-8819558
43 น.ส. วิชชุดา นุชสำเนียง 054-773939
44 น.ส. นที เทพสุคนธ์ 054-772989
45 นาย ศรีสุข วิชารักษ์ 054-751790
46 น.ส. ปรารถนา ต๊ะนา 054-772212
47 นาย มิตร ดีกัลลา 054-708921
48 น.ส. พัชนี ตระกูลแก้ว 054-740050
49 น.ส. วราภรณ์ ทวีชัย 054-711886
50 น.ส. พิสมัย ภักดี 054-710465
51 นาย จรัญ รัตนศิลา 054-741204
52 นาย พิสิษฐ์ สวนแก้ว 054-711277
53 นาย องอาจ ธนูสนธิ์ 054-750832
54 น.ส. ประภารัตน์ สายวงศ์ 054-710415
55 นาง ศิริณา เหลี่ยมวิรัช 054-771820
56 น.ส. วิไลลักษณ์ เหลี่ยมวานิช 054-771550
57 นาย เกรียงศักดิ์ บัณฑิต 054-750051
58 นาย วัชรินทร์ สารรัตนะ 054-772512
59 นาย แท้ นามแก้ว 09-4310106
60 นาย อุทัย สมรักษ์ 01-0291529
61 นาง ประณีต คำนันท์ 054-774682
62 นาง บุษบา สมณช้างเผือก 054-771993
63 น.ส. วรพร ปรีดาสุวรรณ 054-710156
64 น.ส. พรทิพย์ ณ น่าน 054-772213
65 นาย อดุลย์ อามาตย์ 054-774725
66 น.ส. จีรวรรณ   จันทร์ระวี ธรรมะ 054-750280
67 นาง วาสนา เตชะเสนา 054-750657
68 นาง นงนุช สร้อยกล่ำ 054-750318
69 นาง อรวรรณ ธราวรรณ 06-1890298
70 นาง เกษร เหลืองเจริญกุล 054-750032
71 นาง นิตยา เฟยลุง 054-772459
72 นาง พิกุลทัย ยอดบัว 054-741143
73 นาง ศศิวิมล คำวังจันทร์ 054-741046
74 นาย มนัส เพิ่มพูล 054-772556
75 นาง จินดา สวนคำกอง 054-775143
76 นาง วันนิดา เมธะพันธุ์ 054-773162
77 นาง ปริศนา อินทุสุต 054-781827
78 นาย ธนิต ทรงประศาสน์ 054-772478
79 นาง นุชนาถ พลับนิ่ม 054-771423
80 นาง อรุณี ไชยวงศ์ 054-772194
81 นาง สมจิตร ขุนแก้ว 054-772754
82 นาง กรุณา ราษฎร์คำพรรณ์ 054-710864
83 นาย ประพันธ์ วนาวรสุขรักษ์ 054-750350
84 นาย บดินทร์ศักดิ์ ไชยสีติ๊บ 09-7573127
85 นาง เพ็ญศรี บูรพาวิจิตรนนท์ 054-710985
86 นาง รัตน์ธิดา พูนอริยทรัพย์ 054-774930
87 นาง อัญชลี นาคมูล 01-3664663
88 นาง วราภรณ์ ชัยประพันธ์ 01-0239149
89 น.ส. วรุณพร ทุ่งสี่ 054-710345
90 น.ส. นภาพร เข้มขัน 04-0417651
91 นาย สุรพล ชัยวงษ์ 054-757418
92 นาง ลินดา อิงคโชติวณิช 054-772006
93 นาง ประพิณ ปิยาพันธ์ 054-772344
94 นาง พิมพ์ปราง กมลเพ็ชร
95 นาง ดวงสมร  ธรรมลังกา 054-772447
96 น.ส. ลำดวน สุต๊ะเขตต์ 05-8669741
97 น.ส. เกษร นุตไพโรจน์ 054-751287
98 นาง จิตรา อ่อนชำนิ 054-750960
99 นาย ปราโมทย์ อินตุ้ย 054-774040
100 นาง นราพร สุขประทุม 054-710429
101 น.ส. ทิวาพร รัตนเสถียร 01-8988534
102 น.ส. ปิยะฉัตร แบนนิสเตอร์ 01-2686261
103 นาย ยุทธนา คฤหานนท์ 054-772926
104 นาง สดศรี กองแก้ว
105 นาย วินัย ปันอิน 054-708803
106 นาย อำนวย สวนนิถา 054-774691
107 นาย อุ่นแก้ว กองคำ 01-3661729
108 นาย จำนง กิวัฒนา 054-757069
109 นาย เสนอ เมืองเพ็ชร 06-9169401
110 นาย สนิท ปร่ำเป็ง 09-8353727
111 นาย ณรงค์ พรมมิ 09-4327149
112 นาย สันติ ปินตา 054-771453
113 นาย สมเกียรติ ฝายนันทะ 054-708800
114 นาย อดิศักดิ์ เมฆะแสน 06-9217317
47.บ่อสวกวิทยาคาร 054-774652
1 นาย สมบูรณ์ สุนทร 085-7110728 ผอ.รร.
2 นาย สมสกุล สมบุตร 01-7655026
3 นาง ปราณี ซาวติ๊บ 09-7573865
4 นาง นวลักษม์ แก้ววี 07-1929348
5 นาง ปริยา ลัมยศ 01-0282895
6 นาย ธงชัย อุตมา 05-7227020
7 นาง รชต ศรีเขตการณ์ 01-3863288
8 นาง ไพบูลย์ รวมทรัพย์ 04-6161228
9 นาย วัชระ หน่อทอง 054-757097
10 นาง จุฑามาศ พลสันติกุล 09-9972768
11 นาย ประยงค์  คำก้อน
12 นาง อรวรรณ รัตนศิลา
13 นาง นันทพร  เจริญรัมย์ 09-9542699
14 นาง ไพรินทร์  แสนอินทร์ 054-773231
15 นาย ทนายุธ เจริญรัมย์ 07-1926456
16 นาย วัชรพงศ์ สุริยสาร 09-8553538
17 นาย วรพล ปุญญมัย 09-5571378
18 นาง รัฐพร ธิเสนา 054-741144
19 นาง รำพัน  เจดีย์วุฒิ 07-1879499
20 นาง กมลพรรณ  สุวรรณหงษ์ 06-9208172
21 นาย อุเทน นุแปงถา 03-2045842
48.น่านประชาอุทิศ 054-741701
1 นาย รังสรรค์ จันทร์เจนจบ 819504795
2 นาง ฉัตรฤดี อุดคำเที่ยง 0-5032-1980
3 นาย ภาคภูมิ ณ น่าน 0-4615-7910
4 นาง สกาวเดือน นาคศรี 0-1288-5874
5 นาง รุจิราภรณ์ ใจลาม 0-5712-4740
6 ส.อ.หญิง พรพิไล ศิริวัฒน์ 0-6920-4853
7 นาง จินตนา  แก้วตา 0-9853-7675
8 นาง กนกพร วรสถิตย์ 0-6916-5168
9 นาง เพียรทอง  อังผาดผล 0-1885-3752
10 น.ส. ชัชฎาภรณ์ หล้าสกุล 0-6179-9358
11 นาย รุ่งโรจน์ ศรรบศึก 0-5709-9029
12 นาย คมสัน นิ่มพยา 0-9853-6781
13 นาย ณภัทร์สกล ปัญญา 0-1706-5842