จำนวนห้องเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1
จำแนกตามระดับการศึกษา เป็นรายอำเภอ
อำเภอ จำนวนห้องเรียน รวม ร้อยละ
ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย
อำเภอเมืองน่าน 76 303 108 68 555 26.89
อำเภอแม่จริม 4 92 36 9 141 6.83
อำเภอบ้านหลวง 11 61 13 7 92 4.46
อำเภอนาน้อย 48 181 43 16 288 13.95
อำเภอเวียงสา 78 355 72 30 535 25.92
อำเภอนาหมื่น 17 96 17 15 145 7.03
อำเภอสันติสุข 10 78 25 8 121 5.86
อำเภอภูเพียง 28 123 25 11 187 9.06
รวม 272 1289 339 164 2,064 100
ร้อยละ 13.18 62.45 16.42 7.95 100  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1  มีจำนวนห้องเรียนทั้งสิ้น 2,064 ห้องเรียน  จำแนกเป็นระดับก่อนประถมศึกษา 272 ห้องเรียน คิดเป็นร้อยละ 13.49
ระดับประถมศึกษา 1,289 ห้องเรียนคิดเป็นร้อยละ 63.94 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 339 ห้องเรียน คิดเป็นร้อยละ 16.42 และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 164 ห้องเรียน คิดเป็นร้อยละ 7.95