สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน  เขต 1
ประจำปีงบประมาณ  2549
ที่ ชื่อโรงเรียน อำเภอ รูปแบบระบบคอมพิวเตอร์ งบประมาณ
1 บ้านไหล่น่าน เวียงสา cc                           106,820
2 บ้านสะเนียน เมืองน่าน cl5                           149,460
3 บ้านน้ำลัด นาน้อย cl5                           149,460
4 บ้านเรือง เมืองน่าน cl10                           329,120
5 ทุ่งศรีทอง เวียงสา cl10                           329,120
6 บ้านแม่ขะนิง เวียงสา cl15                           431,420
7 บ้านปางเป๋ย เมืองน่าน cl20                           533,720
8 บ้านสองแคว เมืองน่าน cl25                           641,020
รวม                       2,670,140
ประจำปีงบประมาณ  2550
ที่ ชื่อโรงเรียน อำเภอ รูปแบบระบบคอมพิวเตอร์ งบประมาณ
1 บ้านปางสา เวียงสา cc                           106,820
2 ริมฝั่งน่านวิทยา เวียงสา cl5                           149,460
3 บ้านเชียงยืน เมืองน่าน cl5                           149,460
4 บ้านห้วยมอญ เมืองน่าน cl10                           329,120
5 ราษรัฐพัฒนา สันติสุข cl10                           329,120
6 ภูเค็งพัฒนา เวียงสา cl15                           431,420
7 บ้านนาราบ นาน้อย cl20                           533,720
8 ศรีเวียงสาวิทยาคาร เวียงสา cl25                           641,020
รวม                       2,670,140
ประจำปีงบประมาณ  2551
ที่ ชื่อโรงเรียน อำเภอ รูปแบบระบบคอมพิวเตอร์ งบประมาณ
1 บ่อสวกวิทยาคาร เมืองน่าน cl10                           324,370
2 น่านนคร ภูเพียง cl10                           324,370
3 ชุมชนบ้านาทะนุง นาหมื่น cl10                           324,370
4 บ้านน้ำพาง แม่จริม cl10                           324,370
5 บ้านวังยาว บ้านหลวง cl10                           324,370
6 ป่าแลวหลวงวิทยา สันติสุข cl10                           324,370
7 ไทยรัฐวิทยา45 เวียงสา cl10                           324,370
8 ชุมชนบ้านาหลวง นาน้อย cl10                           324,370
รวม                       2,594,960
ประจำปีงบประมาณ  2552
ที่ ชื่อโรงเรียน อำเภอ รูปแบบระบบคอมพิวเตอร์ งบประมาณ
1 บ้านดอนเฟือง เมืองน่าน cl5                           181,460
2 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่125 นาน้อย cl5                           181,460
3 บ้านค้างอ้อย นาหมื่น cl5                           181,460
4 บ้านเป้า บ้านหลวง cl5                           181,460
5 บ้านไชยสถาน สา cl5                           181,460
6 บ้านแคว้ง แม่จริม cl5                           181,460
7 รัฐราษฎร์นุเคราะห์ สันติสุข cl5                           181,460
8 บ้านศรีบุญเรือง สันติสุข cl5                           181,460
9 บ้านสันทะ นาน้อย cl10                           343,120
10 บ้านห้วยละเบ้ายา เมืองน่าน cl10                           343,120
11 จอมจันทร์วิทยาคาร เวียงสา cl10                           343,120
12 บ้านศรีบุญเรือง สันติสุข cl5                           181,460
รวม                       2,662,500
ประจำปีงบประมาณ  2553
ที่ ชื่อโรงเรียน อำเภอ รูปแบบระบบคอมพิวเตอร์ รูปแบบระบบคอมพิวเตอร์ งบประมาณ
1 ชุมชนบ้านอ้อย นาน้อย   CL10                            354,360
2 บ้านนา นาน้อย   CL10                            354,360
3 บ้านนาไค้ นาน้อย   CL10                            354,360
4 บ้านนาราบ นาน้อย   CL10-D2                            290,000
5 บ้านเปา นาน้อย   CL10                            354,360
6 บ้านสันทะ นาน้อย คอมเพื่อห้องสมุด                                 56,420
7 บ้านหัวเมือง นาน้อย CC2                              173,600
8 ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อย คอมเพื่อห้องสมุด                                 56,420
9 ชุมชนบ้านนาทะนุง นาหมื่น   CL10-D2                            290,000
10 ชุมชนบ้านบ่อแก้ว นาหมื่น   CL10                            354,360
11 บ้านค้างอ้อย นาหมื่น คอมเพื่อห้องสมุด                                 56,420
12 บ้านปิงหลวง นาหมื่น   CL10                            354,360
13 เมืองลีประชาสามัคคี นาหมื่น   CL10                            354,360
14 ชุมชนบ้านหลวง บ้านหลวง   CL10                            354,360
15 บ้านพี้ใต้ บ้านหลวง คอมเพื่อห้องสมุด                                 56,420
16 บ้านวังยาว บ้านหลวง   CL10-D2                            290,000
17 น่านนคร ภูเพียง   CL10-D2                            290,000
18 บ้านทุ่งน้อย ภูเพียง   CL10                            354,360
19 บ้านน้ำแก่นกลาง ภูเพียง คอมเพื่อห้องสมุด                                 56,420
20 บ้านหาดเค็ด ภูเพียง   CL10                            354,360
21 บ่อสวกวิทยาคาร เมือง   CL10-D2                            290,000
22 บ้านเชียงยืน เมือง คอมเพื่อห้องสมุด                                 56,420
23 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เมือง   CL20                            566,460
24 บ้านนวราษฎร์ เมือง CC2                              173,600
25 บ้านน้ำครกใหม่ เมือง   CL10                            354,360
26 บ้านน้ำงาว เมือง   CL10                            354,360
27 บ้านผาตูบ เมือง   CL10                            354,360
28 บ้านเรือง เมือง คอมเพื่อห้องสมุด                                 56,420
29 บ้านศรีเกิด เมือง คอมเพื่อห้องสมุด                                 56,420
30 บ้านสองแคว เมือง คอมเพื่อห้องสมุด                                 56,420
31 ราชานุบาล เมือง cc1 CL30                         1,052,060
32 ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร เมือง cc1 MC40                         1,263,960
33 สตรีศรีน่าน เมือง cc1 MC40                         1,263,960
34 ชุมชนบ้านนาคา แม่จริม   CL10                            354,360
35 บ้านก้อ แม่จริม   CL10                            354,360
36 บ้านกิ่วน้ำสาขาน้ำตวง แม่จริม   CL20                            566,460
37 บ้านน้ำพาง แม่จริม   CL10-D2                            290,000
38 บ้านป่าสัก แม่จริม   CL10                            354,360
39 จอมจันทร์วิทยาคาร เวียงสา   CL10-D2                            290,000
40 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว เวียงสา   CL10                            354,360
41 ชุมชนบ้านใหม่ เวียงสา   CL10                            354,360
42 บ้านขึ่งงามมงคล เวียงสา   CL10                            354,360
43 บ้านครกคำ เวียงสา คอมเพื่อห้องสมุด                                 56,420
44 บ้านท่าเลอ เวียงสา   CL10                            354,360
45 บ้านน้ำมวบ เวียงสา   CL10                            354,360
46 บ้านบ่อหอย เวียงสา   CL20                            566,460
47 บ้านปงสนุก เวียงสา CC2                              173,600
48 บ้านหลับมืนพรวน เวียงสา คอมเพื่อห้องสมุด                                 56,420
49 บ้านห้วยน้ำอุ่น เวียงสา คอมเพื่อห้องสมุด                                 56,420
50 ศรีเวียงสาวิทยาคาร เวียงสา   CL10-D2                            290,000
51 บ้านดู่พงษ์ สันติสุข   CL20                            566,460
52 ป่าแลวหลวงวิทยา สันติสุข   CL10-D2                            290,000
53 บ้านศรีนาม่าน สันติสุข   CL10                            354,360
54 บ้านสบยาง สันติสุข คอมเพื่อห้องสมุด                                 56,420
                      17,506,000
ประจำปีงบประมาณ  2554    
             
ที่ โรงเรียน อำเภอ รูปแบบ งบประมาณ รูปแบบ งบประมาณ
             
      ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับห้องเรียน   ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับห้องปฏิบัติการ  
1 บ้านเชียงของ นาน้อย CC Type 3               153,800    
2 บ้านนาหล่าย นาน้อย MCC Type2               157,000    
3 บ้านเปา นาน้อย CC Type 1               149,800    
4 บ้านใหม่ นาน้อย      MC10 Type 1          332,000
5 บ้านสถาน นาน้อย CC Type 3               153,800    
6 บ้านเชตวัน นาน้อย CC Type 3               153,800    
7 ประกิตเวชศักดิ์ นาน้อย     CL20 Type 1          559,800
8 บ้านนายาง นาหมื่น      MC10 Type 2          322,500
9 บ้านปิงใน นาหมื่น  CC Type3               153,800    
10 บ้านปิงหลวง นาหมื่น CC Type 1               149,800    
11 บ้านนาคา นาหมื่น  MCC Type2               157,000    
12 บ้านพี้ใต้ บ้านหลวง  CC Type3               153,800    
13 บ้านฟ้า บ้านหลวง     CL10 Type 1          346,800
14 บ้านดอนหล่ายทุ่ง บ้านหลวง MCC Type2               157,000    
15 ชุมชนบ้านหลวง บ้านหลวง CC Type1               149,800    
16 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 ภูเพียง MCC Type2               157,000    
17 บ้านม่วงใหม่ ภูเพียง  CC Type3               153,800    
18 บ้านน้ำเกี๋ยน ภูเพียง     CL10 Type 1          346,800
19 บ้านน้ำแก่นกลาง ภูเพียง MCC Type2               157,000    
20 บ้านทุ่งน้อย ภูเพียง CC Type1               149,800    
21 บ้านห้วยไฮ ภูเพียง CC Type3               153,800    
22 บ้านเมืองจัง ภูเพียง     CL10 Type 3          343,400
23 บ้านนาผา เมืองน่าน CC Type3               153,800    
24 บ้านน้ำครกใหม่ เมืองน่าน CC Type1               149,800    
25 บ้านไชยสถาน เมืองน่าน CC Type3               153,800    
26 บ้านศรีเกิด เมืองน่าน CC Type3               153,800    
27 บ้านดู่ใต้ เมืองน่าน CC Type3               153,800    
28 บ้านถืมตอง เมืองน่าน CC Type3               153,800    
29 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เมืองน่าน CC Type1               149,800    
30 บ้านผาขวาง เมืองน่าน CC Type3               153,800    
31 บ้านผาสิงห์ เมืองน่าน     CL10 Type 1          346,800
32 บ้านซาวหลวง เมืองน่าน CC Type3               153,800    
33 บ้านน้ำโค้ง เมืองน่าน     CL20 Type  3          556,500
34 บ้านวังตาว เมืองน่าน MCC Type2               157,000    
35 บ้านน้ำปาย แม่จริม CC Type3               153,800    
36 บ้านร่มเกล้า แม่จริม     CL10 Type 1          346,800
37 บ้านตอง แม่จริม     CL10 Type 1          346,800
38 บ้านพรหม แม่จริม CC Type3               153,800    
39 บ้านห้วยบง แม่จริม CC Type3               153,800    
40 บ้านดอนไชย เวียงสา CC Type3               153,800    
41 บ้านหลับมืนพรวน เวียงสา CC Type3               153,800    
42 ไตรธารวิทยา เวียงสา CC Type3               153,800    
43 บ้านสาลีก เวียงสา     CL10 Type 3          343,400
44 ชุมชนบ้านใหม่ เวียงสา CC Type1               149,800    
45 หาดทรายทองวิทยาคาร เวียงสา     CL10 Type 1          346,800
46 บ้านส้านนาหนองใหม่ เวียงสา MCC Type2               157,000    
47 บ้านชมพู เวียงสา MCC Type2               157,000    
48 บ้านห้วยน้ำอุ่น เวียงสา CC Type3               153,800    
49 บ้านโป่งคำ สันติสุข CC Type3               153,800    
50 บ้านดู่พงษ์ สันติสุข CC Type1               149,800    
51 บ้านสบยาง สันติสุข CC Type2               117,600    
52 บ้านป่าแดด สันติสุข MCC Type2               157,000    
53 บ้านห้วยแฮ้ว สันติสุข     CL10 Type 1          346,800
54 บ้านศรีนาม่าน สันติสุข CC Type1               149,800    
55 บ้านดอนไพรวัลย์ สันติสุข CC Type3               153,800    
56 บ้านปางช้าง สันติสุข CC Type3               153,800    
           6,570,000          5,445,000
รายการระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
  รหัส       ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ รวม หมายเหตุ
ที่ โรงเรียน โรงเรียน อำเภอ ตำบล สำหรับห้องเรียน สำหรับห้องปฏิบัติการ งบประมาณ  
          รูปแบบ งบประมาณ รูปแบบ งบประมาณ    
1 55010083 บ้านเชียงของ นาน้อย นาน้อย CC Type 3          153,800          153,800  
2 55010085 บ้านนาหล่าย นาน้อย นาน้อย MCC Type2          157,000          157,000  
3 55010092 บ้านเปา นาน้อย น้ำตก CC Type 1          149,800          149,800  
4 55010096 บ้านใหม่ นาน้อย ศรีษะเกษ      MC10 Type 1    332,000      332,000  
5 55010104 บ้านสถาน นาน้อย สถาน CC Type 3          153,800          153,800  
6 55010109 บ้านเชตวัน นาน้อย สันทะ CC Type 3          153,800          153,800  
7 55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นาน้อย สันทะ     CL20 Type 1    559,800      559,800  
8 55010183 บ้านนายาง นาหมื่น บ่อแก้ว      MC10 Type 2    322,500      322,500  
9 55010184 บ้านปิงใน นาหมื่น ปิงหลวง  CC Type3          153,800          153,800  
10 55010185 บ้านปิงหลวง นาหมื่น ปิงหลวง CC Type 1          149,800          149,800  
11 55010189 บ้านนาคา นาหมื่น เมืองลี  MCC Type2          157,000          157,000  
12 55010071 บ้านพี้ใต้ บ้านหลวง บ้านพี้  CC Type3          153,800          153,800  
13 55010076 บ้านฟ้า บ้านหลวง บ้านฟ้า     CL10 Type 1    346,800      346,800  
14 55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง บ้านหลวง สวด MCC Type2          157,000          157,000  
15 55010080 ชุมชนบ้านหลวง บ้านหลวง สวด CC Type1          149,800          149,800  
16 55010207 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 ภูเพียง ท่าน้าว MCC Type2          157,000          157,000  
17 55010208 บ้านม่วงใหม่ ภูเพียง นาปัง  CC Type3          153,800          153,800  
18 55010211 บ้านน้ำเกี๋ยน ภูเพียง น้ำเกี๋ยน     CL10 Type 1    346,800      346,800  
19 55010213 บ้านน้ำแก่นกลาง ภูเพียง น้ำแก่น MCC Type2          157,000          157,000  
20 55010216 บ้านทุ่งน้อย ภูเพียง ฝายแก้ว CC Type1          149,800          149,800  
21 55010219 บ้านห้วยไฮ ภูเพียง ฝายแก้ว CC Type3          153,800          153,800  
22 55010226 บ้านเมืองจัง ภูเพียง เมืองจัง     CL10 Type 3    343,400      343,400  
23 55010001 บ้านนาผา เมืองน่าน กองควาย CC Type3          153,800          153,800  
24 55010002 บ้านน้ำครกใหม่ เมืองน่าน กองควาย CC Type1          149,800          149,800  
25 55010006 บ้านไชยสถาน เมืองน่าน ไชยสถาน CC Type3          153,800          153,800  
26 55010007 บ้านศรีเกิด เมืองน่าน ไชยสถาน CC Type3          153,800          153,800  
27 55010009 บ้านดู่ใต้ เมืองน่าน ดู่ใต้ CC Type3          153,800          153,800  
28 55010011 บ้านถืมตอง เมืองน่าน ถืมตอง CC Type3          153,800          153,800  
29 55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เมืองน่าน ในเวียง CC Type1          149,800          149,800  
30 55010025 บ้านผาขวาง เมืองน่าน บ่อ CC Type3          153,800          153,800  
31 55010027 บ้านผาสิงห์ เมืองน่าน ผาสิงห์     CL10 Type 1    346,800      346,800  
32 55010013 บ้านซาวหลวง เมืองน่าน สวก CC Type3          153,800          153,800  
33 55010037 บ้านน้ำโค้ง เมืองน่าน สะเนียน     CL20 Type  3    556,500      556,500  
34 55010043 บ้านวังตาว เมืองน่าน สะเนียน MCC Type2          157,000          157,000  
35 55010048 บ้านน้ำปาย แม่จริม น้ำปาย CC Type3          153,800          153,800  
36 55010057 บ้านร่มเกล้า แม่จริม น้ำพาง     CL10 Type 1    346,800      346,800  
37 55010059 บ้านตอง แม่จริม แม่จริม     CL10 Type 1    346,800      346,800  
38 55010063 บ้านพรหม แม่จริม หนองแดง CC Type3          153,800          153,800  
39 55010068 บ้านห้วยบง แม่จริม หมอเมือง CC Type3          153,800          153,800  
40 55010116 บ้านดอนไชย เวียงสา กลางเวียง CC Type3          153,800          153,800  
41 55010121 บ้านหลับมืนพรวน เวียงสา จอมจันทร์ CC Type3          153,800          153,800  
42 55010143 ไตรธารวิทยา เวียงสา แม่ขะนิง CC Type3          153,800          153,800  
43 55010158 บ้านสาลีก เวียงสา ส้าน     CL10 Type 3    343,400      343,400  
44 55010159 ชุมชนบ้านใหม่ เวียงสา ส้าน CC Type1          149,800          149,800  
45 55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร เวียงสา ส้านนาหนองใหม่     CL10 Type 1    346,800      346,800  
46 55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่ เวียงสา ส้านนาหนองใหม่ MCC Type2          157,000          157,000  
47 55010167 บ้านชมพู เวียงสา อ่ายนาไลย MCC Type2          157,000          157,000  
48 55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่น เวียงสา อ่ายนาไลย CC Type3          153,800          153,800  
49 55010192 บ้านโป่งคำ สันติสุข ดู่พงษ์ CC Type3          153,800          153,800  
50 55010194 บ้านดู่พงษ์ สันติสุข ดู่พงษ์ CC Type1          149,800          149,800  
51 55010195 บ้านสบยาง สันติสุข ป่าแลวหลวง CC Type2          117,600          117,600  
52 55010198 บ้านป่าแดด สันติสุข พงษ์ MCC Type2          157,000          157,000  
53 55010200 บ้านห้วยแฮ้ว สันติสุข พงษ์     CL10 Type 1    346,800      346,800  
54 55010201 บ้านศรีนาม่าน สันติสุข พงษ์ CC Type1          149,800          149,800  
55 55010203 บ้านดอนไพรวัลย์ สันติสุข พงษ์ CC Type3          153,800          153,800  
56 55010204 บ้านปางช้าง สันติสุข พงษ์ CC Type3          153,800          153,800  
57 55012019 น่านปัญญานุกูล ภูเพียง ฝายแก้ว     CL20 Type 1    559,800      559,800       สังกัดสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ      
                   6,570,000    5,445,000  12,015,000  
ประจำปีงบประมาณ  2555
         
ที่ โรงเรียน อำเภอ รูปแบบ งบประมาณ
         
      ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับห้องปฏิบัติการ
1 บ้านธงหลวง เมืองน่าน PCC Type 2               117,600
2 ดอนสะไมย์วิทยา เมืองน่าน PCC Type 2               117,600
3 บ้านวังหมอ เมืองน่าน PCC Type 2               117,600
4 บ้านต้าม เมืองน่าน PCC Type 2               117,600
5 บ้านกาใส เมืองน่าน MCC Type 1               121,500
6 บ้านห้วยปุก เมืองน่าน PCC Type 2               117,600
7 บ้านห้วยเฮือ เมืองน่าน PCC Type 2               117,600
8 บ้านน้ำหิน นาน้อย PCC Type 2               117,600
9 บ้านบุ้ง นาน้อย MCC Type 1               121,500
10 บ้านพืชเจริญ นาน้อย PCC Type 2               117,600
11 บ้านหนองบัว นาน้อย PCC Type 2               117,600
12 บ้านศาลา นาน้อย MCC Type 1               121,500
13 บ้านส้าน นาน้อย PCC Type 2               117,600
14 บ้านนาเคียน เวียงสา PCC Type 2               117,600
15 บ้านครกคำ เวียงสา MCC Type 2               161,500
16 บ้านนากอก เวียงสา PCC Type 2               117,600
17 บ้านป่าสัก เวียงสา PCC Type 2               117,600
18 ศรีนาชื่น เวียงสา PCC Type 2               117,600
19 บ้านนาเหลืองไชยราม เวียงสา PCC Type 2               117,600
20 บ้านวังม่วง เวียงสา MCC Type 1               121,500
21 บ้านสาลี่ เวียงสา PCC Type 2               117,600
22 บ้านวัวแดง เวียงสา PCC Type 2               117,600
23 บ้านสาคร เวียงสา PCC Type 2               117,600
24 บ้านไพรอุดม เวียงสา PCC Type 2               117,600
25 บ้านฮากฮาน เวียงสา PCC Type 2               117,600
26 บ้านสะเลียม เวียงสา PCC Type 2               117,600
27 บ้านป่าหุ่ง เวียงสา PCC Type 2               117,600
28 บ้านผาเวียง เวียงสา PCC Type 2               117,600
29 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์) เวียงสา PCC Type 2               117,600
30 ริมฝั่งว้าวิทยา เวียงสา PCC Type 2               117,600
31 บ้านฝั่งหมิ่น เวียงสา PCC Type 2               117,600
32 บ้านนาไลย เวียงสา PCC Type 2               117,600
33 บ้านน้ำเลา นาหมื่น PCC Type 2               117,600
34 บ้านคำเรือง นาหมื่น MCC Type 1               121,500
35 อนุบาลเมืองลี นาหมื่น MCC Type 1               121,500
36 บ้านน้ำอูน นาหมื่น MCC Type 1               121,500
37 บ้านน้ำลัดสบแก่น ภูเพียง MCC Type 1               121,500
38 บ้านม่วงตึ๊ด ภูเพียง MCC Type 1               121,500
                        4,547,800