โรงเรียนในโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน(โครงการโรงเรียนในฝันเดิม
ลำดับที่ ชื่อสถานศึกษา อำเภอ
  โรงเรียนในฝันรุ่นที่ 1
1 บ้านไชยสถาน เมืองน่าน
2 แม่จริม แม่จริม
3 สันติสุขพิทยาคม สันติสุข
4 บ้านหลวง บ้านหลวง
5 นาหมื่นพิทยาคม นาหมื่น
6 โรงเรียนสา เวียงสา
7 บ้านน้ำเกี๋ยน ภูเพียง
8 นาน้อย นาน้อย
  โรงเรียนในฝันรุ่นที่ 2
1 บ่อสวกวิทยาคาร เมืองน่าน
2 บ้านน้ำพาง แม่จริม
3 ป่าแลวหลวงวิทยา สันติสุข
4 บ้านวังยาว บ้านหลวง
5 ชุมชนบ้านนาทะนุง นาหมื่น
6 ศริเวียงสาวิทยาคาร เวียงสา
7 น่านนคร ภูเพียง
8 บ้านนาราบ นาน้อย
  โรงเรียนในฝันรุ่นที่ 3  ปีการศึกษา 2552
1 เมืองลีประชาสามัคคี นาหมื่น
2 ชุมชนบ้านอ้อย นาน้อย
3 จอมจันทร์วิทยาคาร เวียงสา
  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต1
1 บ้านไชยสถาน เมืองน่าน
2 บ้านน้ำเกี๋ยน ภูเพียง
3 บ้านน้ำพาง แม่จริม
4 ป่าแลวหลวงวิทยา สันติสุข
5 บ้านวังยาว บ้านหลวง
6 ชุมชนบ้านนาทะนุง นาหมื่น
7 ศริเวียงสาวิทยาคาร เวียงสา
8 บ้านนาราบ นาน้อย
9 ชุมชนบ้านอ้อย นาน้อย
10 จอมจันทร์วิทยาคาร เวียงสา