ข้อมูลที่ดินสิ่งก่อสร้าง
 
อาคารเรียน  
อาคารอเนกประสงค์  
บ้านพักครู  
บ้านพักภารโรง  
ส้วม  
หอสมุด  
ศาลาพักร้อน  
สนามเด็กเล่น  
ประดิษฐ์ฐานพระพุทธรูป  
หอกระจายข่าว  
เรือนเพาะชำ  
บ่อเลี้ยงปลา  
บ่อน้ำตื้น  
สนามกีฬา  
ถังเก็บน้ำ  
รั้ว  
ถนน  
บ้านพักนักเรียน  

งานข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 1
โทร.054711328, E-mail : bus3006@gmail.com