แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

++ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

++ แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีปีงบประมาณ 2562
++ แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีปีงบประมาณ 2562
++ แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีปีงบประมาณ 2562
++ แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา,ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่, ครุภัณฑ์สำนักงาน และครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ประจำปีปีงบประมาณ 2562
++ แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีปีงบประมาณ 2562
++ แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้ นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีปีงบประมาณ 2562
++ แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีปีงบประมาณ 2562