กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

>>> คู่มือการปฏิบัติงาน

>>> มาตรฐานการปฏิบัติงาน

ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
เอกสาร
นางชลฤดี  สวนนันท์ ผู้อำนวยการกลุ่ม ดาวน์โหลดเอกสาร
นางวราภรณ์  ศิริ นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ ดาวน์โหลดเอกสาร
นางศิริพรรณ  ยารังษี นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ดาวน์โหลดเอกสาร
นางสาวกัญชพร  เขื่อนคำ นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ดาวน์โหลดเอกสาร
นางศรีเรือน  ประเทือง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
นางเครือวัลย์  จิตร์ชัย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
นางวรรณพร  สุทธไชย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ดาวน์โหลดเอกสาร
นายวิโรจน์  ทุ่งนวนแก้ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ดาวน์โหลดเอกสาร
นางมุกดา  จองกว้าง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
นางสาวกันยา  ทองฟู นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ดาวน์โหลดเอกสาร
นางเพียรจิตร  แสนธิ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ส 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
นางสุกัญญา  ต๊ะต๊ะ อัตราจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร