ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและครูโรงเรียนริมฝั่งน่านวิทยา

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ที่ห้องประชุมโรงเรียนริมฝั่งน่านวิทยา อำเภอเวียงสา นางสุพรรณิการ์ ผาลา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ มอบหมายให้นายนิวัฒน์ ไชยเลิศ รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ พร้อมด้วยนางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ นางรุ่งทิพย์ สายมา ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางสาวพิมพ์สมัย กุณพันธ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นางนรากร เพ็งผ่อง ศึกษานิเทศก์ นางรัตนา ภูเขียว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและครูโรงเรียนริมฝั่งน่านวิทยา ผู้ปกครองนักเรียน เพื่อชี้แจง สร้างความเข้าใจ ขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก