เปิดโครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม “บวร” ในโรงเรียน ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง “ค่ายยุวชนคนดีแห่งนันทบุรีศรีนครน่าน” ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕


วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านอ่ายนาผา อำเภอเวียงสา นางสุพรรณิการ์ ผาลา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ พร้อมด้วย
นางสาวกฤติยา ขัติยะ นางเรณู หมื่นพรมแสน นางสาวพรพรรณ ณ ลำพูน ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการ ร่วมเป็นเกียรติเปิดโครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม “บวร” ในโรงเรียน ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง “ค่ายยุวชนคนดีแห่งนันทบุรีศรีนครน่าน” โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก พระราชศาสนาภิบาล เจ้าคณะจังหวัดน่าน เมตตากล่าวสัมโมทนียกถา และเปฺิดโครงการฯ สำหรับโครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม “บวร” ในโรงเรียน ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง “ค่ายยุวชนคนดีแห่งนันทบุรีศรีนครน่าน” เป็นโครงการที่ร่วมมือกันระหว่างคณะสงฆ์จังหวัดน่าน วัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม (ธ) ร่วมกับ สำนักงานพระพุธศาสนาจังหวัดน่าน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ เพื่อยกระดับคุณภาพการพัฒนาตนเอง พัฒนาคน พัฒนางาน ในรูปแบบของการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้เชิงพุทธศาสนา ปลูกจิตสำนึกนักเรียนให้ทำความดี มีความอดทน ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน กตัญญู มีวินัย ห่างไกลอบายมุข มีจิตอาสา ใส่ใจและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ตลอดจนขยายเครือข่ายการจัดการเรียนรู้แบบ Active Leanning นักเรียนสามารถนำความรู้ไปพัฒนาอัตลักษณ์ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ตามบริบทของชุมชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนรู้จักความพอเพียง มีวินัย ใฝ่ใจสุจริต และมีจิตอาสา มีความกตัญญู รู้หน้าที่ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากพระครูกิตติจันทโรภาส เจ้าอาวาสวัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม เจ้าคณะอำเภอจังหวัดน่าน( ธรรมยุต) จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สำหรับการจัดกิจกรรม จำนวน ๒๓ ค่าย สำหรับโรงเรียนนำร่องในปีการศึกษา ๒๕๖๔ มานพ เถรหมื่นไวย ภาพ/ข่าว