ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเข้ารับการจัดสรรครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔


วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเวทีวิชาการ นางสุพรรณิการ์ ผาลา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเข้ารับการจัดสรรครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย นายนิวัฒน์ ไชยเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 นายไชยยศ คำสังวาลย์ ศึกษานิเทศก์ และประธานกลุ่มโรงเรียน จำนวน ๑๖ คน โดยมีกลุ่มนโยบายและแผนเป็นเลขานุการในการประชุม มานพ เถรหมื่นไวย ภาพ/ข่าว