ต้อนรับ ผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโอกาสเดินทางมาติดตามการดำเนินการจัดการศึกษา ภายใต้ภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (CVID-19)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ และคณะ ให้การต้อนรับ ผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโอกาสเดินทางมาติดตามการดำเนินการจัดการศึกษา ภายใต้ภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (CVID-19)
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. ที่โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร นางสุพรรณิการ์ ผาลา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 พร้อมด้วยนางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑. นางวิพาภรณ์ พุฒิมา นายไชยยศ คำสังวาลย์ นายวัชรพงศ์ โนทะนะ นายธรรมรัตน์ พรหมภิงค์ ศึกษานิเทศก์ นางจงลักษณ์ เจริญธีรวิทย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนายมานพ เถรหมื่นไวย นักประชาสัมพันธ์ ร่วมให้การต้อนรับ.นางสาวสุทธิชารัตน์ คำสองสีภัคนนท์ ผู้เชี่ยวชาญ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. นางสาวธีรวรรณ บุญบำรุง นักวิชาการศึกษา นางสาวกรุณา แก้วด้วง นักวิชาการศึกษา และนางสาวกรรณิการ์ ไชยสุยะ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ สำนักเทคโนโลยีเพื่อการสอน ในโอกาสเดินทางมาติดตามการดำเนินการเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่๑/๒๕๖๔ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ภายใต้นโยบาย นักเรียนเรียนอย่างมีคุณภาพ และปลอดภัย โดยมีนายวุฒิศักดิ์ เตชะบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร กล่าวต้อนรับและรายงานผลการดำเนินการจัดการศึกษา และนายโกศล เพ็ชรสาริกิจ ประธานสมาคมผู้ปกครองนักเรียนเป็นผู้กล่าวขอบคุณ มานพ เถรหมื่นไวย ภาพ/ข่าว