การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร

รองผู้อำนวยการสำนักงานเจตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ และคณะดำเนินการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นางสุพรรณิการ์ ผาลา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ มอบหมายให้ นายนิวัฒน์ ไชยเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเจตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ และคณะ ประกอบด้วย นายดุสิต ยาใจ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา นายกฤษดา อินแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นางวรวรรณ แสงศิริโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นางสมรี เกิดกล่ำ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา นักรัฐพงศ์ ปุริสาท นายทรัพยากรยากรบุคคล และนายมานพ เถรหมื่นไวย ดำเนินการประเมินสัมฤธิผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ของนางกรองกาญจ์ ชัยวุฒิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาริทยาคาร (รอบ ๖ เดือน) โดยมีนายวุฒิศักดิ์ เตชะบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคารกล่าวต้อนรับ และมีผู้สังเกตการในการประเมินประกอบด้วย พระสมุห์สมาน กิจจสาโร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และนายโกศล เพ็ชรสาริกิจ นายกสมาคมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
ผลการติดตามประเมินในวันนี้. คณะกรรมการมีความเห็นว่า นางกรองกาญจ์ ชัยวุฒิ ผู้รับการประเมิน มีความเหมาะสมกับตำแหน่ง. โดยนายนิวัฒน์ ไชยเลิศ และคณะ ได้ตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนางานของผู้รับการประเมินให้ดียิ่งขึ้นต่อไป มานพ เถรหมื่นไวย ภาพ/ข่าว