การประชุมการใช้งานแบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้กับคุณครูผู้ดูแลระบบระดับโรงเรียน

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมการใช้งานแบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้กับคุณครูผู้ดูแลระบบระดับโรงเรียน
วันที่ 23 กันยายน 2564 นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมการใช้งานแบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้กับคุณครูผู้ดูแลระบบระดับโรงเรียน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาพหุปัญญาของเด็กและเยาวชน โดยเริ่มจากการคัดกรองเด็กตั้งแต่ในวัยเยาว์ว่าเด็กแต่ละคนมีความถนัด หรือมีแววในด้านใด เพื่อจัดการศึกษาที่ส่งเสริมแววตามความถนัดของเด็กต่อไป

มานพ เถรหมื่นไวย นักประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว