การอบรมสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวมและกระบวนการช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อความล้มเหลวทางการเรียน

16กันยายน 2564 นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มอบหมายให้นายนิวัฒน์ ไชยเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เป็นตัวแทนพบปะให้ขวัญกำลังใจ ให้แนวคิดในการดำเนินงานจัดการศึกษาเรียนรวม ในการอบรมสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวมและกระบวนการช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อความล้มเหลวทางการ  โดย นายเบญจพล ติ๊บขัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่107และคณะ นำเสนอรูปแบบการบริการจัดการ จัดการเรียนรวมและการช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อความล้มเหลวทางการเรียน และนางปวริสา สิงห์อุดร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษและคณะนำเสนอเรื่อง การบริหารจัดเรียนรวมให้มีคุณภาพ  โดยมีโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดเข้าอบรมปลายทางผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings ดำเนินรายการโดย นางศิริรัตน์ แย้มศิลป์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ มีผู้เข้าร่วมประชุม 168 คน ณ ห้องประชุมอาคารคุณากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1