รับรายงานสรุปผลการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับภาคเหนือ ปี 63

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 โดยการอำนวยการของนายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 และการกำกับของนายนิวัฒน์ ไชยเลิศ,นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1  คณะกรรมการดำเนินงาน รับรายงานสรุปผลการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับภาคเหนือ ปี 63
ณ ห้องประชุมคุณากร โดยมีคณะกรรมการตัดสินระดับประถมศึกษา ชุดที่ 1-43 ส่งรายงานผลการประกวดครบทุกรายการ
สรุปจำนวนผู้เข้าประกวด 1,193 ราย สละสิทธิ์ 2 ราย คงเหลือ 1,191 ราย และได้ประกาศผลการประกวดทางเว็บไซต์ OBEC AWARDS ภาคเหนือ เรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณคณะกรรมการตัดสิน และเลขานุการคณะกรรมการตัดสินทุกท่าน
ที่ร่วมแรงร่วมใจประสานการปฏิบัติจนสำเร็จลุล่วงด้วยดี