ประชุมการพัฒนาเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 และกลุ่มงาน

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มอบหมายให้ นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เป็นประธาน เปิดประชุมการพัฒนาเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 และกลุ่มงาน ตามโครงการเพื่อพัฒนาบุคลากรของแต่ละกลุ่มเพื่อให้ทันสมัย และมีข้อมูลเป็นปัจจุบัน  ให้สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารหน่วยงาน สนองความต้องการของผู้ใช้และพัฒนาการสื่อสารในรูปแบบดิจิทัล  ในการนี้ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สพป.น่าน เขต 1 เจ้าของโครงการได้รับความอนุเคราะห์จากศึกษานิเทศก์ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 2 ท่านเป็นวิทยากรให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมประชุม  1. นายธรรมรัตน์ พรหมพิงค์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ    
2. นายปิยะ  จะเฮิง  ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ  มีผู้เข้าร่วมประชุมรับการพัฒนาทั้งหมดจำนวน 22 คน
ณ ห้องประชุมอาคารคุณากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1