การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรม การจัดการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมขาติและสิ่งแวดล้อม ( รักษ์ป่าน่าน)

นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มอบหมายให้ นายอนุชา รัตนอุบล ศึกษานิเทศก์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรม การจัดการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมขาติและสิ่งแวดล้อม
( รักษ์ป่าน่าน) รร.นำร่อง และรร.เครือข่ายศาสตร์แห่งการเรียนรู้รักษ์ป่าน่าน ในรูปแบบออนไลน์ ( Google meet)
วิทยากรโดย รศ. ดร. ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กับโรงเรียนจำนวน 18 โรง
ระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมเวทีวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1