การประชุมออนไลน์ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ ปี พ.ศ.2564

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 นางนัฑวิภรณ์  จันต๊ะพรมมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เป็นประธานในการเปิด การประชุมออนไลน์ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ ปี พ.ศ.2564 พิธีกรผู้ดำเนินรายการโดย นางศิริรัตน์  แย้มศิลป์ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เจ้าของโครงการนางพัชรี  ทานะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ มีวิทยากรผู้ให้ความรู้ 1. ว่าที่ร.ต.ยุทธพล  ฟักมงคล  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 2. คุณครูธนัชพร  ชัยมณี 3. คุณครูบัวจันทร์  บุญทร จาก รร.บ้านทุ่งน้อย อำเภอภูเพียง และ นางสาวเพ็ญพิชญา  คำแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าสักและคุณครูจิตรานุช สมภารวงค์โรงเรียนบ้านป่าสัก อำเภอแม่จริม   สรุป  สาระสำคัญจากการประชุม นัดหมายสถานศึกษาให้ดำเนินการขับเคลื่อนคุณธรรม อัตลักษณ์ของโรงเรียนและพัฒนาโครงงานคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง