ผอ.สพป.น่าน เขต 1 มอบอุปกรณ์และเครื่องมือการเกษตรให้กับโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมเวทีวิชาการ นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เป็นประธานในการมอบเมล็ดพันธ์ุผักพร้อมด้วยวัสดุอุปกรณ์การเกษตรให้กับโรงเรียนในสังกัด จำนวน 8 โรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนได้ดำเนินโครงการปลูกผักแบบเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงเลี้ยงน้อง เพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดน่าน จำนวน 40,000 บาท และได้รับเกียรติจากนางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรหมมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยนายวันชัย ภูผาคุณ นายชาติชาย ทนะขว้าง นายปิยะ จะเฮิง และนายนิรันดร์ มงคล ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ร่วมดำเนินการ

มานพ เถรหมื่นไวย นักประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว