สพป.น่าน เขต 1 จัดการอบรมขยายผลการจัดการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “รัก๋์ป่าน่าน” จากโรงเรียนนำร่องสู่โรงเรียนเครือข่าย

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มอบหมายให้ นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษการอบรมขยายผลการจัดการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “รักป่าน่าน” จากโรงเรียนนำร่องสู่โรงเรียนเครือข่าย โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจสำหรับผู้อำนวยการ รร.และครูผู้รับผิดชอบโครงการรักษ์ป่าน่านของรร.เครือข่ายให้สามารถพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( รักษ์ป่าน่าน) ของรร.ได้ตามบริบทของโรงเรียน โดยนางสาวกฤติยา ขัติยะ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบโครงการ มีผู้บริหารและครูจากโรงเรียนกลุ่มเครือข่าย 16 โรงเรียน จำนวน 32 คน เข้ารับการอบรม

มานพ เถรหมื่นไวย นักประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว