การประชุมทางไกลการขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพ

นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 พร้อมด้วยนายวุฒิศักดิ์ เตชะบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร นางจีรพรรณ สีโน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไฮ นางรุ่งทิพย์ สายมา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และบุคลากร สพป.น่าน เขต 1 ร่วมรับฟังการประชุมทางไกลการขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพ เพื่อให้มีความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการ เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของ โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือก ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รายชื่อโรงเรียนคุณภาพนำร่องระดับภูมิภาค และจังหวัดนำร่องโครงการของโรงเรียนคุณภาพ ประกาศ ณ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564