การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ การเปิดภาคเรียนที่ 1/2564

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ลงพื้นที่ ตรวจสอบ ติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ณ โรงเรียนบ้านตอง อำเภอแม่จริม อีกทั้งยังลงพื้นที่โรงเรียนบ้านภูเค็งพัฒนา อำเภอเวียงสา ติดตามการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีชนเผ่าเรียนรวมกัน 3 ชนเผา ประกอบด้วย ม้ง เมี่ยน และมลาบรี ซี่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีมาตรการการป้องกันโรคระบาด โควิด 19 ตามมาตรการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจังหวัดน่านอย่างเคร่งครัด