ที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ประธานการประชุมระหว่างโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จังหวัดน่าน และโรงเรียนบ้านปางช้าง ที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการปรับปรุงระบบกรองน้ำดื่มสะอาดสำหรับเด็กในโรงเรียน เป็นเงิน 80,000 บาท (แปดหมึ่นบาทถ้วน) เพื่อให้โรงเรียนมีระบบกรองน้ำที่เหมาะสม สำหรับใช้ในการบริโภค ลดความเสี่ยงด้านสุขภาพอนามัยที่เกิดกับเด็กนักเรียน และชาวบ้านปางช้าง มีน้ำดื่มที่ใช้ในการบริโภคอย่างปลอดภัย ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1