ผอ.สพป. น่าน เขต 1 ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 ที่โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 พร้อมด้วย นางวรวรรณ แสงสิริโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นางดวงเดือน พูดสัตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับนายไพศาล วุทฒิลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการเฉพาะด้าน(Agenda Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามนโยบายส่งเสริมให้ผู้เรียนทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง และมีคุณธรรมความเป็นพลเมือง ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ด้วยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด โดยมี ดร.ณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน ให้เกียรติเป็นตัวแทนกล่าวต้อนรับ

มานพ เถรหมื่นไวย ภาพ/ข่าว