สพป.น่าน เขต 1 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเตรียมรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาโดยใช้ศูนย์การเรียนเป็นฐาน

วันที่ 18 มีนาคม 2564 นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มอบหมายให้นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเตรียมรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาโดยใช้ศูนย์การเรียนเป็นฐาน ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัดสมัครเข้ารับการประเมิน จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่
1.โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา
2.โรงเรียนบ้านสบยาง
3.โรงเรียนบ้านชมพู
4.โรงเรียนบ้านห้วยส้ม
5.โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันี้ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนที่ผ่านการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง โรงเรียนหนองรังมิตรภาพที่ 107 โรงเรียนบ้านนายาง และโรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ มาร่วมแลกเรียนเรียนรู้ และจัดนิทรรศการผลงานการดำเนินงานของโรงเรียนด้วย โดยมีผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 60 คน มานพ เถรหมื่นไวย นักประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว