ผอ.สพป. เขต 1 เป็นประธานในการประเมินผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อให้ได้รับเงินเดินในระดับเชี่ยวชาญ ด้านที่ 1 และด้านที่ 2

วันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ที่โรงเรียนราชานุบาล อ.เมือง จ.น่าน นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เป็นประธานในการประเมินผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ของนางมนตรา ฟักมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนราชานุบาล สังกัดสพป.น่าน เขต 1 เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ได้รับเงินเดือนในระดับเชี่ยวชาญ ซึ่งในวันนี้ได้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านที่ 1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
โดยมีคณะกรรมการปรประกอบด้วย
1.นายสมเร็จ อุดแดง ผอ.สพป.น่าน เขต 1
2.นายประดิษฐ์. คำมี. ผอ รร บ้านปงท่าข้าม สพป.แพร่ เขต 2
3.นายสุรชาติ ภูผาผุย ศึกษานิเทศก์เชี่ยวขาญ สพป.น่าน เขต 1
ในโอกาสนี้ได้มีผู้บริหารสถานศึกษามาร่วมเป็นกำลังใจและสังเกตุการณ์ในการประเมินเป็นจำนวนมาก
มานพ เถรหมื่นไวย นักประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว