ประชุมออนไลน์ “การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2563”

วันที่ 12 มีนาคม 2563 นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ได้มอบหมายให้ นายจักรวรรดิ์ ญาณกรสกุล ศึกษานิเทศก์ ที่รับผิดชอบงานการศึกษาปฐมวัย จัดประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Google Meet เรื่อง แนวทางการประเมินพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และตามมาตรฐานหลักการศึกษาปฐมวัย มีครูเข้าร่วมประชุมออนไลน์จำนวนทั้งสิ้น 102 คน จากโรงเรียนในสังกัดและโรงเรียนเอกชน โดยศึกษานิเทศก์ ที่รับผิดชอบได้พัฒนาระบบการบันทึกผลการประเมินแบบออนไลน์ทั้ง 2 แบบ เพิ่ออำนวยความสะดวกให้ครูผู้รับผิดชอบระดับปฐมวัยได้ใช้ในการบันทึกผลการประเมิน สำนักงานเขตพื้นที่ฯ ขอเป็นกำลังใจให้คุณครูในการพัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัย และจะนำข้อมูลที่ได้จากแบบบันทึกผลออนไลน์ ไปประกอบการพัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัย ต่อไป