ประชุมสัมมนาวิชาการ ครบรอบ 10 ปี บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

วันที่ 10 มีนาคม 2564 นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ได้มอบหมายให้นายจักรวรรดิ์ ญาณกรสกุล ศึกษานิเทศก์และผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (LN) นางมัลลิกา เจดีย์ถา วิทยากรท้องถิ่น (LT) และนางกิติยาภรณ์ เวงศ์วรรธน์ วิทยากรท้องถิ่น (LT) และทีมศึกษานิเทศก์ จัดกิจกรรมการประชุมสัมมนาวิชาการ ครบรอบ 10 ปี บ้านนักวิทยาศาสตร์ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกับการศึกษาเพื่อความยั่งยืน” ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน โดยกิจกรรมการดำเนินร่วมกันผ่านทางระบบออนไลน์ โรงเรียนในสังกัดและเครือข่ายโรงเรียนเอกชน มอบหมายให้คุณครูที่รับผิดชอบโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยของโรงเรียน จำนวนทั้งสิ้น 110 คน เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ขอเป็นกำลังใจในการพัฒนาการศึกษา ต่อไป