นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียนในกลุ่มนาน้อย 2

วันที่ 9 มีนาคม 2564 นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ได้มอบหมายให้ นายอดุลย์ โรงคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันทะและประธานกลุ่มโรงเรียนนาน้อย 2 ร่วมกับ นางสมรี เกิดกล่ำ ปฏฺิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และนายจักรวรรดิ์ ญาณกรสกุล ญาณกรสกุล ศึกษานิเทศก์ ประจำกลุ่มโรงเรียนนาน้อย 2 ได้เข้ามานิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านสันทะ โรงเรียนบ้านส้าน โรงเรียนบ้านเชตวัน และโรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ ทางคณะได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดียิ่งจากโรงเรียนทั้ง 4 โรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ขอเป็นกำลังใจในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนทั้ง 4 โรงเรียน