การทดสอบ Pre-ONET แบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 2)

วันที่ 15-18 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ได้ส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัด ได้แนะนำให้นักเรียนเข้าร่วมการทดสอบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชาติ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการทดสอบฯ โดยส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมทดสอบ Pre-ONET แบบออนไลน์ โดยกำหนดสอบจำนวน 4 วัน มีกลุ่มโรงเรียนสมัครเข้าร่วมทดสอบ คือ กลุ่มนาหมื่น 2 กลุ่มบ้านหลวง กลุ่มภูเพียง1 กลุ่มเมือง1 กลุ่มเมือง3 กลุ่มแม่จริม กลุ่มสันติสุข กลุ่มสา1 และกลุ่มสา 4 เข้าร่วมการทดสอบในครั้งนี้ ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ขอเป็นกำลังใจให้กับโรงเรียนทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมทดสอบ Pre-ONET ออนไลน์ และนำข้อมูลผลการทดสอบ Pre-ONET มาเตรียมความพร้อมในการทดสอบ O-NET ในปีการศึกษานี้ต่อไป
เว็บไซต์การทดสอบ Pre-ONET ออนไลน์ :: http://gg.gg/o81da