ผู้อำนวยการ สพป.น่าน เขต 1 และคณะ ให้การต้อนรับผู้เชี่ยวชาญจากกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสเดินทางมาสำรวจพื้นที่เพื่อจัดทำและพิจารณาขับเคลื่อนดำเนินการด้านบูรณาการของการทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 28 มกราคม 2564 นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 พร้อมด้วย ว่าที่พันตรีสุรเดช รอดจินดา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 นางรุ่งทิพย์ สายมา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน โดยมีนางณัศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดน่านและคณะ ร่วมให้การต้อนรับ นางพิจารณา ศิริขานนท์ นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนการศึกษา และคณะ ในโอกาสเดินทางมาสำรวจพื้นที่เพื่อจัดทำและพิจารณาขับเคลื่อนดำเนินการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ให้บรรลุผลตามเป้าหมาย ในการลงพื้นที่จังหวัดน่านในวันนี้ คณะได้ลงพื้นที่เพื่อรับทราบข้อมูลจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 จำนวน 2 โรงเรียนประกอบด้วย โรงเรียนบ้านห้วยไฮ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง เพื่อตรวจเยี่ยมและสำรวจพื้นที่โรงเรียนประเภท Stand Alone และโรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ซึ่งเป็นโรงเรียนประเภทโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โดยคณะได้ร่วมประชุมตลอดจนได้เปิดโอกาสให้ผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่าย คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้นำชุมชน ได้สะท้อนปัญหาตลอดจนมุมมองความต้องการต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการขับเคลื่อนดำเนินการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ให้บรรลุผลต่อไป

มานพ เถรหมื่นไวย นักประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว