การประชุมการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชาติ (O-NET) กลุ่มโรงเรียนนาน้อย 2

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ได้มอบหมายให้ นายสุรชาติ ภูผาผุย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และนายจักรวรรดิ์ ญาณกรสกุล ศึกษานิเทศก์ รับผิดชอบกลุ่มโรงเรียนนาน้อย 2 ได้เข้าร่วมประชุมการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ณ โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย โดยมีนายอดุลย์ โรงคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันทะ และประธานกลุ่มโรงเรียนนาน้อย 2 พร้อมทีมผู้บริหารภายในกลุ่ม ได้ให้การต้อนรับ ในการจัดกิจกรรมการยกระดับฯ ในครั้งนี้ มีคณะครูวิชาการโรงเรียน ครูประจำวิชาหลัก 4 รายวิชา และครูประจำวิชาคอมพิวเตอร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมการวิเคราะห์ปัญหาและวางแนวดำเนินการแก้ปัญหา ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้บริหารโรงเรียน คณะครู ตลอดจนทีมงานที่มีส่วนสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ ในการพัฒนาการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนนาน้อย 2 ต่อไป