เปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน”ค่ายพุทธบุตร” นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 15 ธันวาคม 2563 ที่วัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มอบหมายให้ ว่าที่พันตรี สุรเดช รอดจินดา รองผู้นวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมรักเรียน “ค่ายพุทธบุตร” ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มโรงเรียนเวียงสา 3 โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนภูเค็งพัฒนา โรงเรียนไตรธารวิทยา โรงเรียนบ้านแม่ขะนิง โรงเรียนบ้านศรีนาชื่น โรงเรียนทุ่งศรีทอง โรงเรียนจอมจันทร์วิทยา โรงเรียนริมฝั่งน่านวิทยา โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปั้ว โรงเรียนบ้านนาเหลืองไชยราม โรงเรียนบ้านหลับมึนพรวน โรงเรียนบ้านครกคำ โรงเรียนบ้านนาเคียน และโรงเรียนบ้านปางสา จำนวน 150 คน เข้ารับการการอบรม โดยมีนายบรม ทองสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีนาชื่น ประธานกลุ่มเวียงสา 3 กล่าวรายงาน

นายมานพ เถรหมื่นไวย นักประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว