ร่วมเป็นเกียรติการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ประจำปีงบ 2563

วันที่ 11 ธันวาคม 2563 นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรหม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา”หมู่บ้านรักษาศีล 5″ (ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีคณะกรรมการจากส่วนกลาง และระดับหนเหนือได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ที่วัดม่วงเจริญราษฎร์ ตำบลบ่อสวก อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยมีนายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านพร้อมหัวหน้าส่วนราชการร่วมให้การต้อนรับ

มานพ เถรหมื่นไวย นักประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว