นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานและการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์โรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่ฯ

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ได้มอบหมายให้ นายจักรวรรดิ์ ญาณกรสกุล ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบการศึกษาระดับปฐมวัย ให้นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานและการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ให้กับนักเรียนระดับปฐมวัยของโรงเรียนบ้านนาราบ (จุลเกษตรศึกษาคาร) ซึ่งเป็นโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่ฯ โดยมีประเด็นในการติดตาม คือ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย การดำเนินการพัฒนาทักษะทางภาษาเด็กปฐมวัย และการพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์ (วิทยาการคำนวณ) ของโรงเรียน ซึ่งทางโรงเรียนได้ดำเนินการและพัฒนากิจกรรม โดยทางศึกษานิเทศก์ได้ให้คำแนะนำและให้กำลังใจในการพัฒนานักเรียนต่อไป