สพป.น่าน เขต 1 จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 7 ธันวาคม 2563 ที่ห้องประชุมเวทีวิชาการ นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ ในการประชุมเชิงปฏิบัติกาารการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบปนะมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โดย นายสมเร็จ อุดแดง ได้เน้นย้ำให้คณะกรรมการทุกท่านได้วิเคราะห์ผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา นโยบายของชาติ แผนยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดน่าน ตลอดจนตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนทบทวนวิศัยทัศน์ พันธกิจ ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563-2565 ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผน 3 ระดับ ตามนัยของมติ ครม. เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนปฏิบัติการในครั้งนี้ มีกำหนดระยะเวลาการอบรมเป็นเวลา 2 วัน (ระหว่างวันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2563) โดยมีคณะกรรมการจัดทำแผนฯประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ตัวแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา ตัวแทนครูผู้สอน ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการกลุ่มในสังกัด และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง

มานพ เถรหมื่นไวย นักประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว