นิเทศ ติดตามและให้กำลังใจการยกระดับผลสัมฤทธิ์ กลุ่มโรงเรียภูเพียง2, เวียงสา 4

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 นายสุรชาติ ภูผาผุย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ร่วมกับศึกษานิเทศก์ ได้ตรวจเยี่ยมและร่วมให้กำลังใจ ผู้บริหารและครู กลุ่มโรงเรียนภูเพียง 2 และ กลุ่มโรงเรียนเวียงสา 4 ในการประชุมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ในการนี้ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้กล่าวให้กำลังใจ แง่คิด แนวทางการพัฒนา แก่ผู้บริหารและครูวิชาการ ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมในครั้งนี้