การขยายผลโครงการปลูกพลังบวก สร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง (เหล้า บุหรี่) สำหรับเด็กปฐมวัย ณ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 – 1 ธันวาคม 2563 สำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ร่วมกับภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาการศึกษา จังหวัดน่าน ได้ขยายผลโครงการปลูกพลังบวก เพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง สำหรับเด็กปฐมวัย โดยทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อนการศึกษาระดับปฐมวัยของจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 30 พฤศจิยายน – 1 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ดังนั้น นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 จึงมอบหมายให้ นางศิริรัตน์ แย้มศิลป์ และนายจักรวรรดิ์ ญาณกรสกุล ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบโครงการฯ เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมดังกล่าว ในการนี้ ทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับภาคีเครือข่ายจังหวัดเชียงใหม่ มีมติเห็นชอบขยายผลโครงการปลูกพลังบวก เพื่อสร้างจิตสำนึกปัจจัยเสี่ยง สำหรับเด็กปฐมวัย ให้กับทุกโรงเรียนที่เปิดสอนระดับปฐมวัย ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ต่อไป