พุธเช้าข่าว สพฐ. วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563

วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 ที่ห้องประชุมคุณากร ว่าที่พันตรี ดร.สุรเดช รอดจินดา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มในสังกัดและตัวแทนที่ได้รับมอบหมาย ได้ร่วมประชุมรับทราบนโยบายตลอดจนความเคลื่อนไหวจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีนายมานพ เถรหมื่นไวย นักประชาสัมพันธ์ ได้สรุปประเด็นต่างๆ ให้ที่ประชุมได้รับทราบ ในการนี้ว่าที่พันตรี ดร.สุรเดช รอดจินดา ได้แสดงความเป็นห่วงในเรื่องของมาตรการเฝ้าระวังความปลอดภัยต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า CPVID-19 ระลอกใหม่ และได้เน้นย้ำให้ทุกคนได้ปฏิบัติตามมาตรการกระทรวงสาธารณะสุข ศบค. และมาตรการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โดยเน้นย้ำให้ทุกคนต้องผ่านการสแกนที่จุดคัดกรองก่อนที่เข้ามาทำงานทุกวันและให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด เพื่อให้ทุกคนมีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและสังคมและผู้ร่วมงานตลอดจนผู้มาติดต่อราชการ

มานพ เถรหมื่นไวย นักประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว